De Participatiewet is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking of met een bijstandsuitkering. In deze wet zijn de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet Wajong samengevoegd.

Op deze pagina

inhoud participatiewet

De Participatiewet houdt in grote lijnen het volgende in:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. Zij hebben de regie in de Werkpleinen in 35 arbeidsmarktregio’s.

  • Een Wajong-uitkering is alleen mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken (‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’). Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet en kan de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.

  • Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen. Er is geen nieuwe instroom meer in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Iedereen verdient ten minste het minimumloon, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is.

  • Iemand die geen werk kan vinden en niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, kan recht hebben op een bijstandsuitkering.

ondersteuning voor werkgevers

Ook werkgevers spelen een actieve rol bij de Participatiewet. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de organisatie zijn voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.  Een paar voorbeelden van de mogelijkheden:

Tip

Wil je weten welke werknemers precies onder de doelgroep van de Participatiewet vallen? Kijk dan op UWV.nl. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het werken met een arbeidsbeperking.

banenafspraak en quotumregeling

Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Volgens deze wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Slaagt een werkgever er niet in om te voldoen aan het quotumpercentage dat voor zijn sector geldt, dan kan het zijn dat hem een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar wordt opgelegd.

Tip: op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de banenafspraak en de quotumregeling.