Onderdeel van de kosten die een werkgever maakt voor verzuim van zijn werknemers is de premie die hij moet afdragen voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De premie bestaat uit twee onderdelen: de basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Op deze pagina

basispremie wao/iva/wga (aof)

De basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) is voor alle werkgevers gelijk. De werkgever betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die hij aan zijn werknemers doorbetaalt. De basispremie bedraagt 6,77% in 2020. De basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) heeft een opslag voor de kinderopvang, die voor alle werkgevers geldt. Deze opslag is voor 2020 0,50%.

gedifferentieerde premie werkhervattingskas (whk)

Iedere werkgever betaalt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die de som is van twee premiecomponenten:

  • de gedifferentieerde premie WGA

  • de gedifferentieerde premie Ziektewet-flex

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA (voor vaste en flexibele dienstverbanden) en/of de Ziektewet voor flexibele dienstverbanden. Is een werkgever voor een onderdeel eigenrisicodrager, dan is de bijbehorende (gedifferentieerde) premiecomponent 0%. De berekeningswijze is voor elk van de twee gedifferentieerde premies gelijk.

grens kleine, middelgrote of grote werkgever

Voor de bepaling van de Whk-premie is de totale loonsom die de werkgever betaalt van belang. Voor de premie in 2020 gaat het om de loonsom in 2018 (€ 33.700). Afhankelijk hiervan wordt bepaald of het om een kleine, middelgrote of grote werkgever gaat, en welke premie hij moet betalen. 

Voor 2020 is de:

  • grens klein/middelgroot: (10 × € 33.700) = € 337.000.

  • grens middelgroot/groot: (100 × € 33.700) = € 3.370.000.

gedifferentieerde premie

Voor de berekeningswijze van de gedifferentieerde premie is de grootte van de werkgever leidend. Grote werkgevers betalen een individuele premie, kleine werkgevers betalen een sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van de individuele premie en de sectorpremie. Bij de berekening wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtige loon van 2014 tot en met 2018.

De individuele premie is gebaseerd op de instroom van werknemers van de organisatie in de WGA en de ZW. De sectorpremie is een premie per sector, die ieder jaar door UWV wordt bekendgemaakt.

zelf risico dragen of verzekeren?

Werkgevers kunnen ervoor kiezen het financiële risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) of de Ziektewet zelf te dragen en zich eventueel bij een private verzekeraar te verzekeren. Zij hoeven dan geen gedifferentieerde Werkhervattingskas (Whk) te betalen.

Als eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringslasten en de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer(s) en flexwerkers. De kosten van re-integratie (scholing, re-integratiebedrijf) komen dus ook voor zijn rekening.

Wordt een werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan betaalt hij de Ziektewetuitkering. Hij is bovendien verantwoordelijk voor de re-integratie gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Een eigenrisicodrager ZW heeft maximale invloed op zijn eigen schadelast.

handboek loonheffingen

In het Handboek Loonheffingen staat om welke flexwerkers het precies gaat. Ook geeft de Belastingdienst een toelichting op de Whk-premie.

premiepercentages

In Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020  geeft UWV uitleg en een overzicht van alle premiepercentages. 

premiewijzer

UWV heeft een Premiewijzer ontwikkeld, waarmee werkgevers eenvoudig een schatting van de hoogte van hun gedifferentieerde premie Whk in 2020 kunnen maken.