De Pensioenwet regelt een wettelijk recht op voorlichting over het pensioen van de pensioendeelnemers. Concreet betekent dit dat werkgevers en pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) verplicht zijn de medewerker te informeren over zijn pensioen.

Op deze pagina

voorlichting over pensioenregeling

 • Als een medewerker aan een pensioenregeling gaat deelnemen, moet hij van de pensioenuitvoerder informatie krijgen over de inhoud van de pensioenregeling door middel van laag 1 van het Pensioen 1-2-3. Dit biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling. 

 • Eenmaal per jaar krijgt de deelnemer informatie van de pensioenuitvoerder over zijn opgebouwde pensioenaanspraken en over de eventuele aanpassing van zijn pensioen aan de inflatie (indexering). Dit gebeurt door middel van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Bij beëindiging van het dienstverband van de deelnemer moet de pensioenuitvoerder de deelnemer informeren over de opgebouwde pensioenaanspraken.

 • Ook als iemand niet langer pensioen opbouwt in een pensioenfonds, informeert het fonds hem eenmaal per jaar over de opgebouwde pensioenaanspraken. Dat mag ook digitaal gebeuren door de publicatie van een UPO in een besloten gedeelte van de website van het pensioenfonds.

 • Ook als de pensioenuitvoerder het pensioen niet aanpast aan de inflatie (dus niet indexeert) moet de deelnemer daar heldere informatie over krijgen.

 

Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om alle hierboven genoemde wettelijke communicatie digitaal te verzenden. Dat kan per e-mail, maar ook via Mijnoverheid.nl. Als een deelnemer bezwaar maakt tegen digitale verzending van de communicatie, moet het pensioenfonds de informatie schriftelijk verstrekken. 

pensioen 1-2-3

Het doel van  de Wet Pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer:

 • weet hoeveel pensioen hij kan verwachten

 • kan nagaan of dat voldoende is

 • weet wat de gevolgen zijn van de keuzes die hij maakt

 • zich bewust is van de risico's van de pensioenvoorziening.

De pensioencommunicatie moet de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden hij heeft. Deze informatie, ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd, bestaat uit drie lagen:

 • laag 1: de pensioenregeling ‘in 5 minuten’. In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd

 • laag 2: de pensioenregeling ‘in 30 minuten’. Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1

 • laag 3: de pensioenregeling ‘in detail’. Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten. Alle informatie uit laag 1 en 2 komt ook terug in laag 3.

In laag 1 en 2 wordt gewerkt met iconen die de inhoud en kenmerken van de pensioenregeling op een uniforme wijze tonen. Laag 2 en 3 moet de deelnemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.

Op de website van de pensioenuitvoerder kunnen pensioendeelnemers kiezen voor algemene of gedetailleerde informatie over hun pensioenregeling. Ook kunnen zij elementen van verschillende pensioenregelingen eenvoudig met elkaar vergelijken met behulp van de Pensioenvergelijker. Een nieuwe medewerker moet binnen drie maanden na indiensttreding laag 1 van het Pensioen 1-2-3 ontvangen hebben.

eisen aan de voorlichting

Voorlichting over vrijwillige aanvullende pensioenregelingen moet voldoen aan de eisen die ook gelden voor voorlichting over (andere) complexe financiële producten, zodat medewerkers de regelingen onderling kunnen vergelijken en zich een beeld kunnen vormen van hun financiële planning. Verder moet de informatieverstrekking voldoen aan de eis van evenwichtigheid. Dat betekent dat zowel voor- als nadelen van bepaalde keuzemogelijkheden goed toegelicht worden aan de deelnemers.

tip:

Heb je minder dan vijftig medewerkers in dienst? Dan heeft de SER voor jou een handreiking Praten over pensioen gemaakt. Hierin staat wanneer je met je personeel over pensioen moeten praten, hoe je dat moet doen en met wie precies.