Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn er per 1 januari 2020 veel regels rond arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd, zoals de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie. Door deze wet hebben flexwerkers meer zekerheid gekregen en is het verschil met een vaste baan kleiner geworden.

De WAB is geen op zichzelf staande wet, maar het is een verzameling van aanpassingen in verschillende wetten en regels. 

Op deze pagina

verruiming ketenregeling

De ketenregeling regelt dat je, als werkgever, niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met je medewerkers mag afsluiten. Zo mag je een maximaal aantal tijdelijke (opeenvolgende) contracten sluiten in een bepaalde periode.

Met de invoering van de WAB:

 • is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd (weer) verruimd van twee naar drie jaar
 • kan de onderbrekingstermijn bij cao worden teruggebracht naar drie maanden als de aard van het werk daar om vraagt. Het hoeft niet meer specifiek om seizoenwerk te gaan, maar kan ook ander terugkerend tijdelijk werk zijn dat  maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht
 • kan in uitzonderingsgevallen bij cao de keten van drie tijdelijke contracten in drie jaar worden verlengd naar zes contracten in vier jaar, bijvoorbeeld in geval van uitzenden.

transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Als werkgever ben je verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief eindigt.

Met de invoering van de WAB:

 • is de ‘referteperiode’ van twee jaar komen te vervallen. Medewerkers hebben vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding als deze op initiatief van de werkgever eindigt, waarbij de transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke arbeidsduur zonder deze af te ronden op hele halve jaren

 • bedraagt de opbouw voor het recht op een transitievergoeding een derde maandsalaris voor elk jaar dienstverband. De hogere opbouw bij dienstverbanden met een duur van tien jaar of meer is afgeschaft. De overgangsregeling voor 50-plussers is per 1 januari 2020 beëindigd

 • kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding, boven op de reeds bestaande transitievergoeding indien er in een ontslagprocedure sprake is van ontslag op basis van de nieuw ingevoerde cumulatiegrond (zie hieronder)

 • is de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. Naast de kosten ter bevordering van kennis en vaardigheden voor een functie buiten de eigen organisatie, kunnen ook de (scholings)kosten voor een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De medewerker moet nog steeds van tevoren instemmen met deze verrekening

 • is er voor kleine werkgevers een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen in geval van bedrijfsbeëindiging door hun overlijden, pensionering of ziekte. Dit om te voorkomen dat dit bijvoorbeeld ten koste gaat van hun eigen pensioen 

 • kan bij cao worden geregeld dat de transitievergoeding niet van toepassing is in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen, mits een voorziening of vergoeding in die cao is opgenomen die de gevolgen van de werkloosheid beoogt te beperken. Anders dan nu hoeft die voorziening/vergoeding niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding.

introductie cumulatiegrond bij ontslag

Als je een medewerker wilt ontslaan moest je tot 1 januari 2020 nog volledig voldoen aan een van de ontslaggronden. Je kon dan tegen situaties aanlopen waarin op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis was voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake was van problemen (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). 

Met de invoering van de WAB:

> is ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden: de cumulatiegrond. 

Als sprake is van twee of meer ‘onvoldragen’ ontslaggronden, kun je de rechter vragen of hij je medewerker op grond van de cumulatiegrond mag ontslaan. De ontslaggronden moeten beide zorgvuldig worden onderbouwd.

Wordt de cumulatiegrond gebruikt, dan kan de rechter de medewerker een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (boven op de reeds bestaande transitievergoeding).

dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers

Payroll is een dienst waarbij het werkgeverschap door een payrollbureau wordt overgenomen. Tot 2020 waren uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk: beide vielen onder de definitie van ‘uitzendovereenkomst’ als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. In principe golden voor uitzenden en payrollen dan ook dezelfde regels. 

Met de invoering van de WAB:

 • heeft de payrollovereenkomst een eigen definitie gekregen. Volgens deze definitie is sprake van payrolling als aan de volgende twee criteria wordt voldaan: (1) de payrollwerkgever vervult geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt en (2) de arbeidskracht wordt exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld

 • hebben payrollers dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gekregen als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Daarmee is ook de ketenregeling – in principe maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar – van toepassing. Het pensioen valt hier buiten.

 • hebben payrollers per 1 januari 2021 recht op een ‘adequaat’ pensioen. In het Besluit Adequate pensioenregeling payrollwerknemers staan de voorwaarden waaraan een adequaat pensioen moet voldoen. Zo kan worden aangesloten bij de pensioenregeling van de opdrachtgever, maar de payrollwerkgever kan ook voorzien in een eigen pensioenregeling. Daarvoor geldt een normpremie van 14,5% (2021). Ook is bepaald dat de payrollwerknemers geen werknemerspremie hoeven te betalen. Meer informatie staat op ABU.nl

meer bescherming voor oproepkrachten

Medewerkers met een oproepcontract (contract zonder vaste arbeidsomvang, bijvoorbeeld nulurencontract of min-maxcontract, en/of een contract waarin de loondoorbetalingsverplichting bij gebrek aan werk is uitgesloten) hebben meer zekerheid gekregen ten aanzien van de te werken dagen en uren. 

Met de invoering van de WAB: 

 • geldt voor alle oproepcontracten (dus ook voor min-max contracten) een minimumduur per oproep van drie uur.

 • moet de werkgever de werknemer in beginsel ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Doet hij dat pas later dan is de medewerker niet verplicht om te komen.

 • moet de werkgever - als hij een oproep korter dan vier dagen van tevoren wijzigt of intrekt - de oproepkracht toch het loon uitbetalen dat hij zou hebben verdiend als hij de arbeid overeenkomstig de oorspronkelijke oproep zou hebben verricht.

 • is de werkgever verplicht om (steeds) na twaalf maanden, indien de omvang van de arbeid dan nog niet of niet eenduidig is vastgelegd of de loondoorbetalingsverplichting in de eerste 26 weken is uitgesloten, de medewerker een aanbod doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan het gemiddeld aantal verloonde uren in de voorafgaande twaalf maanden. De loondoorbetalingsverplichting bij het niet hebben van (genoeg) werk kan niet meer worden uitgesloten.

Voor de berekening van de twaalf maanden worden arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd samengeteld. De tussenpozen tellen niet mee.

 • is de door de medewerker in acht te nemen opzegtermijn in beginsel vier dagen. Hierdoor kan de medewerker sneller ergens anders een arbeidsovereenkomst aangaan (die hem meer inkomenszekerheid biedt) kan voor seizoenwerkers bij cao afgeweken worden van de regels. Het gaat hier om de verplichting om een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren op te roepen, de verplichting om loon te betalen over de uren waarvoor de medewerker was opgeroepen als hij de arbeidstijden van de oproep wijzigt of de oproep afzegt en de verplichting om oproepkrachten na twaalf maanden een contract te bieden met een vaste arbeidsomvang. In de cao moet dan omschreven zijn dat bovenstaande regels niet van toepassing zijn op seizoenwerkers, en voor welke functies dit geldt.

lagere WW-premie bij vast contract

De hoogte van de WW-premie was tot 2020 afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Met de invoering van de WAB:

 • is de sectorindeling van bedrijven voor de WW vervallen; voor de ZW/WGA blijft deze voorlopig nog bestaan

 • wordt de hoogte van de WW-premie bepaald door het soort contract dat de werkgever sluit met zijn medewerker: werkgevers die medewerkers voor onbepaalde tijd en voor een vast aantal uren (geen oproepcontract) in dienst nemen, betalen voor hen een lagere WW-premie dan voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Hierop zijn twee uitzonderingen. Onder het lage WW-tarief vallen ook:

 • jongeren tot 21 jaar die (gemiddeld per loonaangiftetijdvak) niet meer dan twaalf uur per week werken

 • medewerkers die een beroepspraktijkopleiding volgen (bbl).