De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies te ondersteunen. Zij kunnen onder voorwaarden een deel van hun loonkosten vergoed krijgen. De overheid hoopt dat werkgevers met de tegemoetkoming NOW hun medewerkers zo veel mogelijk doorbetalen en in dienst kunnen houden.

Op deze pagina

de NOW in ‘t kort

De NOW is er om werkgevers die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben, tegemoet te komen in hun loonkosten. Werkgevers die ten minste 20% omzetverlies over drie maanden hebben geleden, kunnen een tegemoetkoming krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 85% van de loonsom. 

Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden, tot 1 juli 2021. UWV voert de regeling uit.

doelgroep NOW

De NOW3 is bestemd voor voor bedrijven die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht komt voor de NOW3-regeling in aanmerking. Dat geldt ook voor werkmaatschappijen met eigen rechtspersoonlijkheid, waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft, maar de werkmaatschappij wel minstens 20% minder omzet heeft. 

tip:

Met de online rekenhulp bereken je het percentage omzetverlies over een periode van drie maanden.

voorwaarden NOW

Om in aanmerking te komen moet je als werkgever onder meer:

  • gedurende drie maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten

  • je medewerkers 100% doorbetalen

  • de NOW-subsidie gebruiken om de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten te betalen

  • je medewerkers informeren over een toegekende aanvraag, bijvoorbeeld via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

  • loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten

  • een controleerbare administratie voeren en deze tot vijf jaar na vaststelling bewaren

  • je medewerkers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de aanvraag een verklaring afleggen

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen

  • na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde.

Vraag je ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan voor je medewerkers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt, dan zal de subsidie voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. 

Als na afloop blijkt dat je niet aan de voorwaarden hebt voldaan, dan kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet je inzage kunnen geven in je administratie. 

Kijk voor alle voorwaarden op UWV.nl.

NOW aanvragen

De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming voor de periode: januari, februari en maart 2021 (NOW 3.2) is inmiddels gesloten. Voor de maanden april, mei en juni (NOW 3.3) kun je van 17 mei tot en met 13 juni 2021 een aanvraag indienen. Na goedkeuring van die aanvraag ontvang je een voorschot van 85% van de loonsom in drie termijnen.

meer informatie

Op de websites van de Rijksoverheid, UWV en KvK staat meer informatie over de aanvraag NOW en de voorwaarden.