Voor de werkgevers die werken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteitsbeleid is de inzet van werknemers met een arbeidsbeperking een vanzelfsprekende keuze. Met wat aanpassingen presteren deze werknemers in veel gevallen net zo goed als andere werknemers. Als toch sprake is van verminderde productiviteit, is in veel gevallen financiële compensatie mogelijk. De Participatiewet en de Banenafspraak vormen een extra aanleiding voor werkgevers om serieus na te denken over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Op deze pagina

wat is een arbeidsbeperking?

We spreken van een arbeidsbeperking wanneer iemand door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen van een baan of het verrichten van arbeid.

De arbeidsbeperking kan heel verschillende redenen hebben. Zo kan iemand slechthorend zijn en voor zijn werk een speciale telefoon nodig hebben. Een andere werknemer kan gewoon aan het werk maar heeft in verband met zijn lichamelijke handicap een extra voorziening nodig zoals een gehandicaptentoilet. Er kan ook sprake zijn van een psychische of verstandelijke handicap.

redenen om arbeidsbeperkten in dienst te nemen

Werkgevers die werken met werknemers met een arbeidsbeperking, hebben vaak positieve ervaringen. In veel gevallen leveren werknemers met een arbeidshandicap namelijk ‘normale’ prestaties. Redenen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen zijn:

  • de werknemers zijn vaak extra gemotiveerd, omdat werken voor hen een mogelijkheid is om deel te nemen aan de maatschappij

  • de werknemers hebben vaak een positieve invloed op de werksfeer

  • het is voor werkgevers een manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • werkgevers voldoen aan hun verplichting vanuit de Wet banenafspraak 

  • er zijn financiële regelingen die het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen.

banenafspraak

De overheid wil zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking – een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap – aan de slag in een ‘gewone’ baan. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak

De banenafspraak betekent niet dat werkgevers extra banen moeten creëren. Het gaat erom dat meer mensen uit de doelgroep geplaatst worden op de beschikbare banen binnen de organisatie. De werkgever kan ook voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Of hij organiseert taken en activiteiten op zo’n manier dat deze geschikt zijn voor iemand met een arbeidsbeperking.

De Wet Quotumheffing is sinds eind 2019 opgeschort. De quotumheffing gold voor het niet bereiken van de afgesproken doelstelling bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

(financiële) compensatie voor werkgevers

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen vaak (financiële) compensatie krijgen van UWV en gemeenten.

Op Werk.nl, de website van het UWV in samenwerking met gemeenten, kan de werkgever vacatures voor personeel met een arbeidsbeperking aanmelden. In de Kandidatenverkenner banenafspraak van UWV staan de werkzoekenden die onder de banenafspraak vallen. In het doelgroepregister van UWV kan men controleren of een sollicitant of werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

Op de website Op naar de 100.000 banen vind je informatie, advies en inspirerende voorbeelden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven. 

Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de banenafspraak.

Via de Regelhulp financieel CV kan de werkgever een overzicht krijgen van de mogelijke financiële voordelen waarvan hij gebruik kan maken als hij een werknemer met een arbeidsbeperking aanneemt.