Het loonstrookje, ofwel de salarisspecificatie, is een schriftelijk of digitaal overzicht van wat in een betalingsperiode (bijvoorbeeld een week of een maand) bij de werkgever is verdiend. Werkgevers zijn verplicht een overzicht te geven bij iedere eerste loonbetaling en wanneer er iets wijzigt in het loon of de inhoudingen.

Op deze pagina

inhoud salarisspecificatie

Op de salarisspecificatie wordt voorgerekend wat er bruto en netto bij de werkgever in de betalingsperiode is verdiend. Hierop staat in ieder geval:

 • het brutoloon
 • de samenstelling van het brutoloon in bedragen (het brutoloon kan uit verschillende posten zijn opgebouwd zoals basisloon, wachtdagcompensatie, prestatietoeslag, provisie, ploegenuren/onregelmatigheidstoeslag en overuren)
 • vakantiebijslag
 • een specificatie van de vergoedingen

 • de inhoudingen (zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, de bijdrage Zorgverzekeringswet, de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto en loonbeslag)

 • het voor de werknemer geldende wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimumvakantiebijslag
 • de naam van de werkgever en werknemer
 • de termijn waarop de betaling betrekking heeft (het loontijdvak)
 • de overeengekomen arbeidsduur
 • als de loonstrook ook als jaaropgaaf wordt gebruikt: de verplichte gegevens van de jaaropgaaf

Naast bovenstaande verplichte gegevens, noemt de Belastingdienst nog een aantal andere zaken die de werkgever op de loonstrook kan vermelden.

digitale salarisspecificatie

De werkgever kan de salarisspecificatie digitaal verzenden. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden:

 • De werknemer moet uitdrukkelijk instemmen met de elektronische verstrekking.
 • Bij zijn indiensttreding moet hij hiervoor toestemming geven.

Voor de werknemers die al in dienst zijn, moet de werkgever alsnog om toestemming vragen. De werkgever moet de digitale salarisspecificatie op een zodanige wijze verstrekken dat de werknemer deze kan opslaan en later weer kan bekijken.