Als de werkgever om bedrijfseconomische redenen meerdere mensen tegelijkertijd moet ontslaan,  moet hij rekening houden met de juiste volgorde van het ontslag. Deze volgorde wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. 

Op deze pagina

ontslagvolgorde

De werkgever bepaalt zelf de ontslagvolgorde aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Daartoe maakt hij een overzicht met alle werknemers en alle externe medewerkers. Het externe personeel zoals uitzendkrachten en zzp'ers ontslaat hij eerst.

Daarna worden de volgende werknemers (inclusief payrollmedewerkers) ontslagen:

 • werknemers die de AOW-leeftijd bereikt hebben

 • werknemers met een oproepcontract

 • werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag)

 • werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag)

Tot slot worden volgens het afspiegelingsbeginsel de overige werknemers ontslagen. Per uitwisselbare functie (qua inhoud vergelijkbaar en gelijkwaardig) wordt een indeling naar leeftijdsgroep  gemaakt:

 • 15- tot 25-jarigen

 • 25- tot 35-jarigen

 • 35- tot 45-jarigen

 • 45- tot 55-jarigen

 • 55-jarigen tot de AOW-leeftijd

De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen moet op zo’n manier plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen (last in, first out). De ontslagen moeten zo verdeeld worden over de leeftijdsgroepen dat de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft aan de leeftijdsopbouw ervoor.

afwijken van het afspiegelingsbeginsel

De werkgever kan van het afspiegelingsbeginsel afwijken als:

 • een werknemer onmisbaar is voor de organisatie
 • een werknemer een arbeidsbeperking heeft
 • hij een werknemer wil ontslaan voor wie de loonkostensubsidie is vervallen
 • hij een beroep kan doen op de hardheidsclausule: uitzendwerkgevers en bedrijven die personeel detacheren, kunnen UWV verzoeken om een werknemer niet voor ontslag in aanmerking te laten komen als de inlener niet akkoord wenst te gaan met een wisseling

Het afspiegelingsbeginsel geldt niet als:

 • de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd
 • er een unieke functie (ingevuld door één werknemer) komt te vervallen
 • er een complete categorie uitwisselbare functies komt te vervallen