Re-integratieactiviteiten zijn alle inspanningen die jij en je medewerker samen ondernemen om ervoor te zorgen dat je medewerker, na zijn ziekteperiode, weer snel aan het werk kan. Het advies van de bedrijfsarts speelt hierbij een grote rol. De terugkeer naar werk kan intern (spoor 1, bij de eigen werkgever) of extern (spoor 2, bij een andere werkgever) gebeuren. 

Op deze pagina:

advies bedrijfsarts

Het advies van de bedrijfsarts is leidend bij de terugkeer van je medewerker naar werk. De bedrijfsarts bepaalt namelijk of en wanneer je medewerker ondanks zijn arbeidsongeschiktheid (deels) weer aan het werk kan. Ook geeft hij advies over de manier waarop je medewerker dat het beste kan doen. Bijvoorbeeld door eerst een tijdje ander werk te doen, minder uren te werken of aanvullende begeleiding te krijgen. Terugkeer naar het eigen werk is meestal wel het uitgangspunt maar of dat (op termijn) kan, hangt dus vooral af van het advies van de bedrijfsarts. 

re-integratie bij de eigen werkgever: spoor 1

In de praktijk wordt het terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen werkgever ‘spoor 1’ genoemd. In deze fase kijk je, op basis van het advies van de bedrijfsarts, naar de mogelijkheden voor je medewerker om weer in jouw bedrijf aan de slag te gaan - eventueel met de extra hulp van bijvoorbeeld een re-integratiecoach of loopbaanadviseur. Meestal wordt eerst geprobeerd om iemand  in zijn eigen functie te laten terugkeren. Als dit niet gaat, moet je samen met je medewerker bekijken welke mogelijkheden er zijn voor ander passend werk binnen je bedrijf.

re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2)

Als de terugkeer van je medewerker op zijn eigen werkplek of in een (aangepaste of) andere functie binnen je bedrijf niet lukt, moet je samen met je medewerker aan de slag om passend werk bij een andere werkgever te vinden. Dit wordt ‘spoor 2’ genoemd. 

Dit ‘spoor’ houdt in dat jij, als werkgever, je medewerker alle ondersteuning moet bieden bij het vinden van een andere baan bij een andere werkgever. Dat kan elk soort hulp zijn: van bij- of omscholing en sollicitatietraining tot netwerkcontacten of hulp van bemiddelaars. 

Het tweede spoor hoeft niet te worden ingezet als er binnen de eigen organisatie binnen drie maanden na de eerstejaarsevaluatie uitzicht is op structurele werkhervatting in (aangepast) eigen, of ander werk dat zo goed mogelijk past bij de mogelijkheden van de werknemer.

tip:

Re-integratiebedrijven kunnen je hierbij helpen. Ook regionale poortwachtercentra bieden diverse diensten aan op gebied van bemiddeling.

dienstverband blijft bestaan

Als je medewerker,  in het kader van spoor 2, passend werk vindt bij een andere werkgever, dan blijft zijn arbeidsovereenkomst met jou gewoon bestaan. Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt namelijk een opzegverbod: je mag de zieke medewerker niet ontslaan en ook zijn arbeidsovereenkomst niet wijzigen. Hij houdt recht op een percentage van het loon dat hij verdiende en hij houdt ook recht op zijn baan. Je mag wel het loon dat je medewerker extern verdient in mindering brengen op het loon dat je aan hem moet doorbetalen.

ondersteuning bij re-integratieactiviteiten

Bij je re-integratieactiviteiten kun je je laten ondersteunen door een arbodeskundige of een re-integratiebedrijf. Re-integratiebureaus zijn vaak gespecialiseerd in spoor 2 of in bepaalde groepen medewerkers. 

Als je, in jouw bedrijf, vaker te maken hebt met langdurig ziekteverzuim dan kun je besluiten om een mkb verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten. Dit is een voorziening die je kan helpen bij het opvangen van financiële risico’s en de verplichtingen en taken die je hebt in het kader van loondoorbetaling bij ziekte.

je medewerkers beslissen mee

Besluit je om een extern bureau in te schakelen voor je re-integratieactiviteiten, dan moet jede ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om toestemming vragen (instemmingsrecht). Die instemming is vereist voor de keuze van het re-integratiebedrijf, de inhoud van het contract en de duur van het opdrachtgeverschap.

tip:

Op de website van de Stichting Blik op Werk staat een uitgebreid overzicht van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. Zoeken kan op naam, maar ook aan de hand van criteria zoals soort dienst en regio. 

kosten van re-integratieactiviteiten

Re-integratieactiviteiten kosten veel geld. Je kunt op deze kosten besparen door het ziekteverzuim in je bedrijf zo laag mogelijk te houden. Maar als je niet investeert in het re-integreren van je zieke medewerkers betekent dat meestal dat je bedrijf hiervan de dupe is. Investeren in re-integratie verdient zich vaak snel terug. Deze subsidies en andere voordelen voor werkgevers kunnen je daarbij helpen.

tijdelijk contract: participatieverzoek

Het kan gebeuren dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt in de periode waarin je re-integratieactiviteiten voor die medewerker onderneemt. In dat geval verwacht de wetgever niet van jou, als werkgever, dat je dezelfde re-integratie-inspanningen levert als een werkgever van een medewerker met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat de re-integratie om die reden stagneert, kun je een participatieverzoek bij UWV indienen. Als UWV je verzoek goedkeurt, dan draagt UWV bij in de kosten voor de re-integratie van je medewerker, ondanks de beëindiging van zijn dienstverband.

verhalen van de kosten: recht van regres

In sommige gevallen kunnen werkgevers de kosten die zij maken voor ziekteverzuim van medewerkers verhalen op anderen. Is een derde partij verantwoordelijk voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de medewerker, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een vechtpartij? Dan kun je (als werkgever) de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie op deze aansprakelijke derde (proberen te) verhalen. Dit noemen we het ‘recht van regres’. De belasting en de sociale premies die je moet inhouden op het loon van je arbeidsongeschikte medewerker kunnen niet worden teruggevorderd.