Re-integratieactiviteiten omvatten alle inspanningen die werkgever en werknemer samen ondernemen om een (voor)spoedige werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer te bewerkstelligen. Afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer kan het gaan om aanpassing van de werkplek, psychologische ondersteuning, trajecten om het herstel te bevorderen, het zoeken van een andere, meer passende functie (intern of extern) en het aanbieden van scholing.

Op deze pagina

interne of externe re-integratie

De terugkeer naar werk kan intern (bij de eigen werkgever) plaatsvinden of extern (bij een andere werkgever).

bij de eigen werkgever (spoor 1)

In de praktijk wordt het (langzaam) terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen werkgever ‘spoor 1’ genoemd. In deze fase kijkt men, eventueel met de hulp van een externe re-integratiecoach of loopbaanadviseur, naar de aard van de beperkingen en de mogelijkheden om weer bij de eigen werkgever aan de slag te gaan. De werkgever moet altijd eerst proberen om zijn werknemer in zijn eigen functie te laten terugkeren. Als dit niet gaat, kijkt hij naar mogelijkheden voor ander passend werk binnen het bedrijf.

bij een andere werkgever (spoor 2)

Als terugkeer op de eigen werkplek of in een andere functie binnen het bedrijf niet lukt, bekijkt de werkgever samen met de werknemer of hij bij een andere werkgever wél aan het werk kan. Dit wordt ook wel ‘spoor 2’ genoemd.

  • detachering
    Bij detachering blijft de werknemer bij zijn werkgever in dienst, maar re-integreert voor een bepaalde periode bij een andere werkgever. De werknemer kan ook zelf vragen om detachering. Detachering is meerdere keren achter elkaar mogelijk.
  • bemiddeling
    Als de werknemer niet meer in zijn eigen baan en niet in een aangepaste of andere functie kan werken, kan de werkgever ook bemiddelen naar een andere baan, eventueel met behulp van bij- of omscholing, sollicitatietraining, netwerkcontacten en het voeren van intakegesprekken. Re-integratiebedrijven kunnen hierbij helpen. Ook regionale poortwachtercentra bieden diverse diensten aan op gebied van bemiddeling.

ondersteuning bij re-integratieactiviteiten

De werkgever kan zich bij de re-integratieactiviteiten laten ondersteunen door een gespecialiseerd bureau. De arbodienst kan zowel voor arbodienstverlening als voor re-integratieactiviteiten worden ingeschakeld, een re-integratiebedrijf houdt zich vooral bezig met re-integratieactiviteiten. Het ligt voor de hand per geval een re-integratiebedrijf te kiezen dat gespecialiseerd is in het probleem dat zich voordoet.

Als zich vaker langdurig verzuim voordoet in de organisatie, kan de werkgever een contract met een re-integratiebedrijf afsluiten. Dit kan op verschillende niveaus worden ingevuld: landelijk of regionaal, per branche of per cao of op het niveau van de onderneming zelf.

toestemming ondernemingsraad

Vult de werkgever het opdrachtgeverschap op het niveau van de onderneming in, dan moet hij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om toestemming vragen (instemmingsrecht). Die instemming is vereist voor de keuze van het re-integratiebedrijf, de inhoud van het contract daarmee en de duur van het opdrachtgeverschap.

kosten van re-integratieactiviteiten

Re-integratieactiviteiten kosten de werkgever geld. Hij kan kosten besparen door het verzuim zo kort mogelijk te houden. Niet re-integreren betekent echter meestal dat het herstel stagneert. Investeren in re-integratie verdient zich dus vaak snel terug. Daarnaast is het mogelijk om voor sommige investeringen aanspraak te maken op subsidies en andere voordelen.

tijdelijk contract: participatieverzoek

Het is mogelijk dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de re-integratieactiviteiten. Dan kan van de werkgever niet worden verwacht dat hij exact dezelfde re-integratie-inspanningen levert als een werkgever van een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat de re-integratie om die reden stagneert, kan de werkgever een participatieverzoek bij UWV indienen. Indien akkoord deelt UWV dan in de kosten en wordt de re-integratie van de werknemer, ondanks de beëindiging van zijn dienstverband, gecontinueerd.

De werkgever vraagt de bijdrage van UWV aan met het formulier ‘Verzoek om participatie in re-integratie’ en moet de probleemanalyse en plan van aanpak (en eventuele bijstellingen) meesturen.

verhalen van de kosten: recht van regres

In sommige gevallen kunnen werkgevers de kosten die zij maken voor ziekteverzuim van medewerkers verhalen op anderen. Is een derde partij verantwoordelijk voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer? Bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een vechtpartij? Dan kan de werkgever de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie op deze aansprakelijke derde (proberen te) verhalen. Dit noemt men het recht van regres. De belasting en de sociale premies die de werkgever moet inhouden op het loon van zijn arbeidsongeschikte werknemer kunnen niet worden teruggevorderd.

Bij het selecteren van het juiste re-integratiebedrijf of arbodienst kan de website van de Stichting Blik op Werk helpen. Hierop staat een uitgebreid overzicht van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. Zoeken kan op naam, maar ook aan de hand van criteria zoals soort dienst en regio. Er zijn ook tevredenheidsresultaten te vinden.