Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreken we van werkdruk. Ongeveer een op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Ook een te lage werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten.

Op deze pagina

voorbeelden van werkdruk

Werkdruk kan ontstaan door te weinig tijd voor een opdracht, werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring, te zware verantwoordelijkheden of te hoge kwaliteitseisen. Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen dat het werk niet goed uitgevoerd kan worden, waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn technische mankementen, conflicten met de leidinggevende, een onduidelijke taakomschrijving en veeleisende klanten. Daarnaast kan de persoonlijke situatie zorgen voor een verhoogde werkdruk, bijvoorbeeld omdat de werknemer perfectionistisch is of problemen thuis veel aandacht eisen.

Op het Arboportaal staat een opsomming van de gevolgen die werkdruk kan hebben voor de werknemer. Daarnaast kunnen werkgevers er tips vinden voor het verminderen van de werkdruk voor hun personeel.

de rol van de werkgever bij werkdruk

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht een beleid te voeren dat zorgt voor het voorkomen en bestrijden van werkdruk. Ook zijn in veel cao’s afspraken gemaakt rond werkdruk. Bijvoorbeeld dat het bedrijf een bepaalde quickscan moet afnemen, of dat men een bepaalde bezetting moet hebben. Sommige van deze afspraken zijn opgenomen in een arbocatalogus. Naast de cao-afspraken hebben sommige (vooral grote) bedrijven ook regels opgenomen in het bedrijfsreglement.

de rol van de werknemer bij werkdruk

Van de werknemer mag worden verlangd dat hij in de gaten houdt dat hij voldoende pauzeert, een goede planning maakt en overwerk zoveel mogelijk beperkt. Een werknemer met een klacht over werkdruk kan hierover in eerste instantie in gesprek gaan met zijn direct leidinggevende en collega’s. Als dit niet helpt, kan de werknemer in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon in het bedrijf, de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts, personeelsfunctionaris of met leden van de ondernemingsraad.

werkdruk wegwijzer

Op het Arboportaal staan heel veel hulpmiddelen, rekentools en factsheets die werkgevers en werknemers helpen om verschillende vormen van werkdruk en werkstress te herkennen en tegen te gaan. Er staat ook een Werkdruk Wegwijzer op, waarin tips staan om werkdruk aan te pakken.