Seksuele intimidatie (ofwel ongewenste intimiteiten) staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Dat is dus wat anders dan een flirt tussen collega’s of vriendschappelijke aanrakingen die gewenst zijn.

Op deze pagina

voorbeelden van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie kan in verschillende vormen voorkomen: verbaal, non-verbaal en/of fysiek geweld. Het hoeft niet altijd om fysiek contact te gaan. Zo kan men bij verbaal geweld denken aan seksistische opmerkingen, intieme vragen over het privéleven stellen of seksueel getinte afspraken willen maken. Non-verbaal geweld komt voor door iemand langdurig aan te staren of door seksistische gebaren te maken of foto’s te sturen. Fysiek uit seksuele intimidatie zich door iemand aan te raken of vast te pakken. Verder gaat het als iemand wordt aangerand of verkracht.

Op het Arboportaal is meer te lezen, ook over de gevolgen die seksuele intimidatie kan hebben.

maatregelen tegen seksuele intimidatie op het werk

De Arbowet verplicht de werkgever al zijn werknemers – maar ook uitzendkrachten, freelancers, projectmedewerkers, stagiairs en leerlingen – zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie. Die bescherming geldt ook voor seksuele intimidatie door derden, zoals gasten, klanten en patiënten.

Van de werkgever wordt verwacht dat hij een beleid voert tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie. Voorbeelden van zo’n beleid zijn de aanstelling van een vertrouwenspersoon, de instelling van een klachtenregeling en een overzicht van eventuele sancties. De arbodeskundige kan helpen bij het opstellen van het beleid.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inventariseert en beoordeelt de werkgever de risico’s van seksuele intimidatie in zijn bedrijf. Eventuele maatregelen tegen seksuele intimidatie moeten in het plan van aanpak van de RI&E worden opgenomen.

preventieve maatregelen

De werkgever kan voorlichting geven en seksuele intimidatie helpen voorkomen door aandacht te besteden aan de werkomgeving en de inrichting van de werkplek. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van goede verlichting en het creëren van werkplekken die gemakkelijk toegankelijk zijn en niet geïsoleerd zijn qua ligging.

Ook kan de werkgever binnen het bedrijf regels opstellen over hoe werknemers met elkaar en met bepaalde situaties om horen te gaan: een zogeheten gedragscode. Hierin kunnen eventueel ook zaken als pestenagressie en geweld opgenomen worden. Daarnaast kan hij sancties stellen op ongewenst gedrag. Voorbeelden van sancties zijn een berisping, een negatieve aantekening in de beoordeling, overplaatsing en, in zeer ernstige gevallen, schorsing of ontslag. Tot slot kan de werkgever een commissie instellen die klachten over seksuele intimidatie kan behandelen.

slachtoffer van seksuele intimidatie? onderneem actie!

Werknemers die worden lastiggevallen moeten als eerste duidelijk aangeven dat zij niet gediend zijn van het gedrag. Houden de ongewenste intimiteiten niet op, dan doen zij er goed aan om schriftelijk bij te houden wat er gebeurt en in gesprek te gaan met iemand binnen de organisatie (direct leidinggevende, collega’s, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker, personeelsfunctionaris of met leden van de ondernemingsraad). Zij kunnen ook met iemand van buiten de organisatie (huisarts, bedrijfsarts, vakbondsvertegenwoordiger) in gesprek gaan. Als dat niet voldoende is, kunnen zij een klacht indienen volgens de klachtenregeling van hun bedrijf. Als een dergelijke regeling er niet is, kunnen zij een klacht indienen bij hun direct leidinggevende, personeelszaken, het management, de directie of bij de bedrijfsarts. Vaak wordt dan een onderzoek ingesteld.

Werknemers die zich door hun werkgever onvoldoende beschermd voelen, kunnen met hun vraag of klacht terecht bij Slachtofferhulp Nederland of het Platform Seksuele Intimidatie van Rutgers.

aangifte doen bij de politie

Een slachtoffer van seksuele intimidatie kan ervoor kiezen om een melding te doen bij de politie. Het dossier dat wordt gemaakt, kan helpen bij een eventuele volgende keer. Hij kan ook een stap verder gaan en aangifte doen bij de politie. In de praktijk blijkt vaak dat de schuldvraag wordt verlegd naar het feit dat de werkgever te weinig heeft gedaan aan preventie. De bewijslast ligt dan bij de werkgever.

wegwijzer seksuele intimidatie op het werk

Op het Arboportaal staan heel veel hulpmiddelen, rekentools en factsheets die werkgevers en werknemers helpen om verschillende vormen van ongewenst gedrag te herkennen en tegen te gaan. Er staat ook een Wegwijzer Seksuele intimidatie op het werk op. Deze tool helpt de werknemer en zijn leidinggevende en/of HR-medewerker seksuele intimidatie te herkennen. Ook geeft het handvatten om seksuele intimidatie aan te pakken.