Onder seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) vallen allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Dat is dus wat anders dan een flirt tussen collega’s of vriendschappelijke aanrakingen die gewenst zijn.

Op deze pagina

voorbeelden van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt in verschillende vormen voor: als verbale of non-verbale intimidatie of als fysiek geweld. Het hoeft niet altijd om lichamelijk contact te gaan. Zo kun je bij verbale intimidatie denken aan seksistische opmerkingen of het stellen van intieme vragen over iemands privéleven. Non-verbale intimidatie kan zijn iemand langdurig aanstaren of ongepaste foto's sturen. Fysieke seksuele intimidatie varieert van iemand op een ongepaste manier aanraken of vastpakken tot aanranding en verkrachting. 

Op het Arboportaal lees je meer, ook over de gevolgen die seksuele intimidatie kan hebben.

maatregelen tegen seksuele intimidatie op het werk

De Arbowet verplicht de werkgever om alle medewerkers – dus ook uitzendkrachten, freelancers, projectmedewerkers, stagiairs en leerlingen – binnen de organisatie zo goed mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie. Die bescherming geldt niet alleen voor seksuele intimidatie door de eigen medewerkers maar ook door derden, zoals gasten, klanten en patiënten.

Als werkgever moet je beleid maken en uitvoeren dat seksuele intimidatie voorkomt en bestrijdt. Je kunt bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aanstellen, een klachtenregeling instellen of een overzicht van eventuele sancties verstrekken. De arbodeskundige kan je helpen bij het opstellen van dit beleid.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet je de risico’s van seksuele intimidatie in je bedrijf inventariseren en beoordelen. De maatregelen die je neemt tegen seksuele intimidatie moet je in het plan van aanpak van de RI&E opnemen.

preventieve maatregelen

Je kunt seksuele intimidatie helpen voorkomen door aandacht te besteden aan de werkomgeving en de inrichting van de werkplek. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede verlichting en werkplekken die gemakkelijk toegankelijk zijn en niet geïsoleerd zijn qua ligging.

Ook kun je regels in een gedragscode opnemen over hoe je medewerkers met elkaar en met bepaalde situaties om horen te gaan. Hierin kunnen ook afspraken staan over zaken als pesten, agressie en geweld. Daarnaast kun je sancties zetten op ongewenst gedrag, zoals een berisping, een negatieve aantekening in de beoordeling en overplaatsing tot schorsing of ontslag. Tot slot kun je een commissie instellen die klachten over seksuele intimidatie behandelt.

omgaan met seksuele intimidatie

Medewerkers die te maken krijgen met seksuele intimidatie moeten duidelijk laten weten dat zij niet lastiggevallen willen worden. Ook is het verstandig op te schrijven wanneer, hoe vaak en in welke vorm dit ongewenste gedrag plaatsvindt. Helpt dat niet of vinden ze het moeilijk om dit te doen, dan is het goed de situatie te bespreken met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dit kan hun direct leidinggevende zijn, maar ook een collega of iemand van HR of de de ondernemingsraad. Je medewerkers kunnen ook met iemand van buiten de organisatie (huisarts, bedrijfsarts, vakbondsvertegenwoordiger) in gesprek gaan. 

Als dat niet voldoende is, kunnen zij een klacht indienen volgens de klachtenregeling van je bedrijf. Als een dergelijke regeling er niet is, dienen ze een klacht in bij hun direct leidinggevende, personeelszaken, het management, de directie of bij de bedrijfsarts. Vaak wordt dan een onderzoek ingesteld.

Medewerkers die zich door hun werkgever onvoldoende beschermd voelen, kunnen met hun vraag of klacht terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

In het geval van aanranding of verkrachting is aangifte doen bij de politie de juiste stap: dit zijn ernstige strafbare feiten.

hulpmiddelen en wegwijzer

Op het Arboportaal staan heel veel hulpmiddelen, rekentools en factsheets die werkgevers en medewerkers helpen om verschillende vormen van ongewenst gedrag te herkennen en tegen te gaan. Er staat ook een Wegwijzer Seksuele intimidatie op het werk op. Deze tool helpt de medewerker en zijn leidinggevende en/of HR-medewerker seksuele intimidatie te herkennen. Ook geeft het handvatten om seksuele intimidatie aan te pakken.