Pesten op het werk komt (te) veel voor: volgens TNO heeft een op de zes werknemers te maken (gehad) met pestgedrag. Pesten kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij de werknemer. Heeft een werknemer ook te kampen met een hoge werkdruk, dan verdubbelt zijn kans op burnout klachten.

Ongewenst gedrag heeft uiteraard ook financiële gevolgen. Werknemers die gepest worden, verzuimen meer. De werkgevers is dan verantwoordelijk voor de loondoorbetaling.

 

Op deze pagina

 

voorbeelden van pesten

Pesten kan in veel verschillende vormen voorkomen. Het Arboportaal noemt de volgende vormen van pesten:

  • grapjes maken ten koste van een ander
  • vervelende opmerkingen maken
  • beledigen of schelden
  • openlijk terechtwijzen
  • negeren of sociaal isoleren
  • gebaren maken
  • roddelen
  • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
  • het beschadigen van eigendommen

Meestal gaat het om een combinatie van deze vormen. In elk geval gaat het bij pesten niet om eenmalige incidenten, maar is er sprake van structureel intimiderend gedrag tegen een of meer medewerkers.

pesten op de werkvloer: wat doe je ertegen?

De Arbowet verplicht werkgevers een beleid te voeren dat erop gericht is om pesten te voorkomen of te beperken. Zij moeten de risico’s op pesten in kaart brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maatregelen nemen ter voorkoming van pesten. Voorbeelden daarvan zijn een anti-pestbeleid en het aanstellen van een vertrouwenspersoon en/of een klachtencommissie. Het personeel moet vervolgens worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen.

samenwerken tegen pesten op het werk

Werknemers die gepest worden, doen er altijd goed aan het gedrag te melden aan de leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts of de klachtencommissie.

Werknemers die zien dat een collega gepest wordt, kunnen het slachtoffer steunen, de dader aanspreken op zijn gedrag en medestanders onder de collega’s zoeken. Hoe meer mensen het pesten afkeuren, hoe groter de kans dat het stopt. De dader beleeft dan immers weinig lol meer aan zijn gedrag.

pesten en discriminatie

Als een werknemer gepest wordt op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat, wordt hij beschermd door de gelijke behandelingswetgeving.

Werknemers kunnen in dit geval ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

tips en wegwijzer pesten

Op het Arboportaal staan verschillende tips en tools voor werkgevers en werknemers om pesten op het werk tegen te gaan. Er staat ook een Wegwijzer Pesten op. Deze tool helpt de werknemer en zijn leidinggevende en/of HR-medewerker pestgedrag te herkennen. Ook biedt de wegwijzer handvatten om pesten aan te pakken.