Agressie en geweld zijn – net als pesten, seksuele intimidatie en werkdruk – een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Een werknemer kan het slachtoffer worden van agressie en geweld door bijvoorbeeld een roofoverval op een winkel, bedreiging door een klant of patiënt, of intimiderend gedrag van een collega.

Op deze pagina

voorbeelden van agressie op het werk

Het Arboportaal noemt drie verschillende vormen van agressie:

  • verbale agressie: schelden, beledigen
  • fysieke agressie: schoppen, slaan, met een wapen dreigen, overvallen worden
  • psychische agressie: bedreigen, intimideren, beschadigen van eigendommen

verplichtingen van de werkgever

Als werkgever ben je, volgens de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek, verplicht om je personeel te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. Dat geldt voor agressie van klanten of patiënten (externe agressie) maar ook voor geweld dat gebruikt wordt door collega’s (interne agressie).

In de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet je vastleggen met welke arbeidsrisico’s op het gebied van agressie en geweld je medewerkers te maken kunnen krijgen op het werk. In het plan van aanpak van de RI&E moet staan welke maatregelen je neemt om deze risico's tegen te gaan. Bijvoorbeeld het installeren van videobewaking, het aanpassen van openings- en sluitingstijden (in donkere wintermaanden eerder dicht), het opstellen van huisregels waaraan bezoekers zich moeten houden of het plaatsen van kassa’s op overzichtelijke plekken.

Als blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven, kan de Inspectie SZW de werkgever opdragen beleid te maken of aan te passen, en zorgvuldig(er) met klachten van medewerkers om te gaan.

geweld op werk? praat erover

Voor mensen die op hun werk met geweld te maken krijgen, is het belangrijk dat zij hierover praten. Bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, met hun leidinggevende of met de bedrijfsarts of, als dat niet lukt, met een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. In bedrijven en sectoren waar psychosociale arbeidsbelasting te verwachten valt, moet je als werkgever zorgen dat er een vertrouwenspersoon in je organisatie is waar medewerkers terechtkunnen.

praktijkverhalen en kennisdossier

Op het Arboportaal staan praktijkverhalen en verschillende hulpmiddelen die werkgevers en werknemers helpen om agressie en geweld te herkennen en tegen te gaan.