Agressie en geweld zijn – net als pesten, seksuele intimidatie en werkdruk – een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Een werknemer kan het slachtoffer worden van agressie en geweld door bijvoorbeeld een roofoverval op een winkel, bedreiging door een klant of patiënt, of intimiderend gedrag van een collega.

 

Op deze pagina

voorbeelden van agressie op het werk

Het Arboportaal noemt drie verschillende vormen van agressie:

  • verbale agressie: schelden, beledigen
  • fysieke agressie: schoppen, slaan, met een wapen dreigen, overvallen worden
  • psychische agressie: bedreigen, intimideren, beschadigen van eigendommen

verplichtingen van de werkgever

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk, zowel tegen geweld dat gebruikt wordt door eigen personeel (interne agressie) als door klanten of patiënten (externe agressie).

In de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever opschrijven met welke arbeidsrisico’s op het gebied van agressie en geweld zijn werknemers te maken kunnen krijgen. In het plan van aanpak van de RI&E moet vervolgens staan welke maatregelen hij neemt om deze risico’s tegen te gaan. Bijvoorbeeld het installeren van videobewaking, het aanpassen van openings- en sluitingstijden (in donkere wintermaanden eerder dicht), het opstellen van huisregels waaraan bezoekers zich moeten houden of het plaatsen van kassa’s op overzichtelijke plekken.

Als blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven, kan de Inspectie SZW de werkgever opdragen beleid te maken of aan te passen, en zorgvuldig(er) met klachten van werknemers om te gaan.

werknemers: praat erover

Voor werknemers die op het werk met geweld te maken krijgen, is het belangrijk dat zij hierover praten. Bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, met hun leidinggevende of met de bedrijfsarts of, als dat niet lukt, met een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. In sectoren waar psychosociale arbeidsbelasting te verwachten valt, dient een werkgever zo’n vertrouwenspersoon aan te wijzen.

praktijkverhalen en kennisdossier

Op het Arboportaal staan praktijkverhalen en verschillende hulpmiddelen die werkgevers en werknemers helpen om agressie en geweld te herkennen en tegen te gaan. Ook kan je het Kennisdossier Agressie en geweld downloaden.