Als op het werk sprake is van pesterijen, agressie of seksuele intimidatie door collega’s of cliënten, kan dat de werksfeer behoorlijk verzieken. Medewerkers die het slachtoffer zijn van dit ongewenste gedrag op de werkvloer kunnen lichamelijke en geestelijke klachten krijgen. Stress kan ook veroorzaakt worden door een te hoge (of juist te lage) werkdruk. Alle handelingen van een groep of een persoon die door anderen als vijandig, vernederend of intimiderend worden beschouwd, vallen onder het begrip ongewenst gedrag. Ook pesten, agressie en fysiek, verbaal of psychisch geweld vallen hieronder. Op de werkvloer kan dit soort gedrag leiden tot stress en zelfs tot ziekteverzuim van medewerkers die er de dupe van zijn.​​​​​​

Op deze pagina

psychosociale arbeidsbelasting (PSA): wat is dat?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam voor alle risico’s die ongewenst gedrag op het werk met zich meebrengen, die kunnen leiden tot werkstress en zelfs verzuim door geestelijke en lichamelijke klachten als gevolg van PSA. De Arbowet onderscheidt onder meer de volgende vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer als psychosociale arbeidsbelasting:

Op het Arboportaal staat veel informatie over de verschillende soorten psychosociale arbeidsbelasting en wat je als werkgever kunt doen om jouw personeel te beschermen. 

de werkgever als beschermer

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek verplicht om hun personeel te beschermen en grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. In de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever opschrijven met welke arbeidsrisico’s op het gebied van agressie en geweld zijn werknemers te maken kunnen krijgen. In het plan van aanpak van de RI&E moet vervolgens staan welke maatregelen hij neemt om deze risico’s tegen te gaan. 

Als blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven, kan de Inspectie SZW de werkgever opdragen beleid te maken of aan te passen, en zorgvuldig(er) met klachten van werknemers om te gaan.

arbokennisnet

Werkgevers en hun preventiemedewerkers kunnen van Arbokennisnet kennisdossiers downloaden over de onderwerpen agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk. In de dossiers staan onder meer beschrijvingen van de risicofactoren, relevante werksituaties en beroepen, wetgeving en beleid en de verplichtingen van werkgever en werknemer.