Vaardigheden van de werknemer blijken niet altijd uit theoretische kennis of uit diploma’s die hij heeft. Ervaringen opgedaan thuis, in vrijwilligerswerk, via hobby’s en op de werkvloer maken ook deel uit van iemands competenties. Omdat ze niet via een formele opleiding zijn verworven, worden deze vaardigheden niet altijd (h)erkend. Dat is via een zogeheten EVC-procedure soms wel mogelijk. In een EVC-procedure  worden de elders verworven competenties vergeleken met landelijk erkende beroepsstandaarden. Na afloop van een succesvolle EVC-procedure krijgt de werknemer een ervaringscertificaat.

Op deze pagina

evc-procedure

Zowel de werknemer als zijn werkgever kan een EVC-procedure aanvragen. Werknemers doen dat wanneer zij (persoonlijk) belang hebben bij een officiële erkenning van hun ervaring. Bijvoorbeeld wanneer zij zich willen ontwikkelen in een bepaalde vakmatige richting voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen hiertoe besluiten als zij van een certificering verwachten dat zij werknemers – onderbouwd – kunnen inzetten op plekken waar hun (erkende) ervaring meer oplevert. Daarnaast kunnen werknemers met een ervaringscertificaat een eventuele vervolgopleiding vaak sneller afronden, wat de werkgever uiteraard ook tijd en geld scheelt.

In de praktijk nemen de werkgever en de werknemer in gezamenlijk overleg het besluit om een EVC-procedure te starten. Gemiddeld duurt het doorlopen van een EVC-procedure zes tot twaalf weken.

ervaringscertificaat

Een EVC-procedure levert een ervaringscertificaat op: een bewijs van iemands persoonlijke kwaliteiten, kennis en ervaringen. Het ervaringscertificaat kan recht geven op vrijstellingen of deelcertificaten bij inschrijving voor een opleiding, of toelating bieden tot een verkort maatwerktraject. Als aangetoond is dat de competenties qua inhoud en niveau aan alle eisen voldoen, komt de werknemer in aanmerking voor het betreffende diploma.

Het ervaringscertificaat kan ook als basis dienen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) bij het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Daarin maakt de werkgever afspraken met zijn werknemer over zijn ontwikkeling en een eventuele combinatie van werken en leren.

tip: Op Nationaal Kenniscentrum EVC kan de werknemer testen of het certificaat iets voor hem is.

ervaringscertificatenregister

In het Nationaal Register voor Ervaringscertificaten zijn ervaringscertificaten opgenomen die zijn afgegeven door EVC-aanbieders die erkend zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC of DUO. Werkgevers kunnen het register raadplegen om de echtheid van een certificaat te toetsen.

ervaringsprofiel

Werknemers die geen praktijkopdracht willen of kunnen afleggen, of te weinig beroepsspecifieke werkervaring of bewijsmateriaal hebben, kunnen kiezen voor een ervaringsprofiel (EVP).

Een ervaringsprofiel is een vereenvoudigde versie van het ervaringscertificaat. Het bevat een beschrijving van de kennis, vaardigheden en ervaring van de werknemer, maar de competenties worden niet beoordeeld door een vakinhoudelijke deskundige en er wordt geen assessment afgenomen. Een ervaringsprofiel biedt vooral zelfinzicht en kan een handige basis zijn voor het behalen van een ervaringscertificaat. Dit traject duurt gemiddeld acht weken.

evc-aanbieders

EVC-aanbieders verzorgen de EVC-procedures: trajecten om de competenties voor een bepaald beroep te beoordelen. Erkende EVC-aanbieders zijn onderwijsinstellingen, kenniscentra en brancheorganisaties.

Veel aanbieders verzorgen in samenwerking met bedrijven ook EVC-maatwerktrajecten op de werkplek. Bij de meeste aanbieders kan de werknemer met zijn ervaringscertificaat een aansluitende opleiding volgen. Alle erkende EVC-aanbieders staan opgenomen in het register voor EVC-aanbieders.

checklist selectie evc-aanbieders

De Checklist selectie EVC-aanbieder is een handreiking voor bedrijven bij de inkoop van EVC. 

meer informatie

Op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC staat veel informatie over EVC, de financiering ervan en aanbieders van EVC-procedures. Daarnaast kan je terecht bij de eigen brancheorganisatie of op Leren en Werken.nl.