Onder bedrijfsopleidingen verstaan we elke opleiding, training of cursus die de werkgever initieert, faciliteert en geheel of gedeeltelijk financiert. Bedrijfsopleidingen kunnen functiegericht zijn, maar er zijn ook bedrijfsopleidingen die zich richten op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen vaak  bij hun brancheorganisatie terecht. Daarnaast leren medewerkers natuurlijk ook veel in de dagelijkse (werk)praktijk: het informeel leren.

Op deze pagina

bedrijfsopleidingen

Bedrijfsopleidingen zijn meestal gericht op het aanleren van vakkennis, vaardigheden en attitudes voor onmiddellijke toepassing in een specifieke functie. Daarbij kan het gaan om het optimaliseren van de huidige werkzaamheden, maar ook om het vooruitlopen op toekomstige veranderingen. Bij bedrijfsopleidingen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen: 

  • functiegerichte opleidingen: dit zijn de opleidingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Ze zijn vaak gericht op het aanleren van vakkennis, vaardigheden en attitudes om direct toe te kunnen passen in een specifieke functie of met het oog op toekomstige veranderingen. 
  • opleidingen op het gebied van individuele ontwikkeling: deze zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling of het carrièrepad van een medewerker.

Opleidingen die een bedrijf voor eigen medewerkers organiseert, noemen we ook wel incompany-opleidingen.

Soms ligt aan bedrijfsopleidingen een opleidingsbeleid ten grondslag waarin een vertaalslag is gemaakt van organisatiedoelstellingen naar benodigde competenties van medewerkers.

opleidingen van brancheorganisaties

Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen meestal bij hun brancheorganisatie terecht. De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen opleidingsinstituut of afspraken met een extern instituut. De opleidingen die de brancheorganisatie aanbiedt, leiden op tot een beroep of zijn gericht op het verbeteren van specifieke vaardigheden. Bij (succesvolle) afronding van een brancheopleiding ontvangt de medewerker vaak een door de branche erkend certificaat.

Als het om een erkende opleiding gaat, hoeft de werkgever vaak niet zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de brancheorganisatie.

Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever.

informeel leren

Naast formeel leren (leeractiviteiten die plaatsvinden binnen een georganiseerde en gestructureerde omgeving of context, zoals in een opleiding of cursus) leren medewerkers ook in de dagelijkse werkpraktijk. Deze vorm van leren wordt informeel leren genoemd. Informeel leren is onder andere leren van elkaar, samenwerken en het uitvoeren van nieuwe taken. Naast formeel en informeel leren, leren we ook van coaching en feedback. Deze vorm van leren wordt non-formeel leren genoemd. Uit onderzoek blijkt dat 70% van het leren binnen organisaties informeel gebeurt, 20% non-formeel. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van informeel leren en het stimuleren hiervan: informeel leren houdt de kennisproductie en -deling op peil die nodig is om snel in te spelen op de continue veranderingen, de wensen van opdrachtgevers en van klanten.

 

ondernemersplein.nl

Meer informatie over opleidingsmogelijkheden voor je personeel is verkrijgbaar bij je eigen brancheorganisatie, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een complete lijst van alle brancheorganisaties in Nederland staat op Ondernemersplein.nl.