Leeftijdsbewust personeelsbeleid betekent dat de werkgever rekening houdt met de wensen en capaciteiten van oudere en jongere werknemers. Oudere werknemers hebben vaak veel kennis en ervaring opgedaan, die ze kunnen overbrengen op jongeren. Jongere werknemers hebben vaak recente kennis en nieuwe inzichten die ze graag willen gebruiken. Met leeftijdsbewust personeelsbeleid geven werkgevers de vaardigheden en ambities van medewerkers in alle leeftijdscategorieën zoveel mogelijk ruimte. Hierdoor kan iedereen langer en beter gemotiveerd doorwerken. De arbodienst of een personeelsadviseur kan werkgevers hiermee verder helpen.

Op deze pagina

afspraken in de cao

In de cao kunnen afspraken staan over langer doorwerken en om werknemers langer in dienst te houden. Die afspraken gaan dan vaak over loopbaanbegeleiding, scholing en aanpassing van arbeidstijden voor ouderen. Ook worden in cao’s afspraken gemaakt waarin de begrippen ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ worden gebruikt.

overheidsmaatregelen voor werkgevers met oudere werknemers

De laatste jaren werken steeds meer ouderen en ze werken ook langer door. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren en hen te stimuleren langer door te werken.

soepelere regels voor werknemers met aow-leeftijd

In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd staan maatregelen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijk is om AOW’ers langer in dienst te houden. Het gaat om onder meer de volgende regels:

  • Voor de werkgever is de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst met een AOW’er altijd één maand (voor de werknemer zelf ook).
  • De werkgever heeft minder (re-integratie)verplichtingen tijdens arbeidsongeschiktheid   van een AOW’er. De loondoorbetaling is bijvoorbeeld gemaximeerd op dertien weken (in plaats van twee jaar) en daarmee geldt het opzegverbod dat tijdens arbeidsongeschiktheid van toepassing is ook maar dertien weken.
  • De werkgever is niet verplicht in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden of te verminderen.
  • De werkgever is verplicht om in geval van een reorganisatie eerst afscheid te nemen van doorwerkende AOW’ers.

stimuleringsmaatregelen voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen

Om werkgevers te stimuleren oudere werknemers aan het werk te houden, heeft de overheid de volgende maatregelen genomen:

  • Werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden (56-plussers) aannemen, kunnen daarvoor maximaal drie jaar lang een loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van maximaal € 6.000.
  • Werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen, ontvangen een compensatie voor de loonkosten als deze werknemer binnen vijf jaar langer dan dertien weken ziek is. De werknemer krijgt dan een uitkering op grond van de Ziektewet. De regeling geldt tijdelijk voor werknemers die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, meer dan een jaar werkloos zijn en daarvoor een WW-uitkering ontvangen. De regeling loopt tot 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 komen (weer) alleen werknemers die voor 8 juli 1954 geboren zijn in aanmerking voor deze compensatieregeling.

Op de websites van de Belastingdienst en UWV staat meer informatie over de stimuleringsmaatregelen.