De Inspectie SZW controleert of iedereen zich aan de Arbowet houdt. De Inspectie SZW houdt regelmatig grote controleacties in diverse branches, maar kan ook een inspectie uitvoeren wanneer de werkgever daar om vraagt. Daarnaast onderzoekt de Inspectie SZW meldingen van ernstige arbeidsongevallen binnen bedrijven en klachten over arbeidsomstandigheden van werknemers. De arbocatalogus vormt daarbij het uitgangspunt. Tijdens zo’n controle mag de Inspectie SZW in het bedrijf rondkijken, met werknemers praten en metingen en testen doen. Als een werkgever geen basiscontract met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit, als de inhoud van het basiscontract niet voldoet aan de minimumeisen of als de bedrijfsarts een beroepsziekte van een werknemer niet meldt bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Op deze pagina

controle op misstanden

De controle door de Inspectie SZW vindt plaats door middel van inspecties en onderzoeken. De Inspectie SZW richt zich bij haar inspecties vooral op de volgende soorten misstanden:

 • hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers
 • te lange werktijden en/of te korte rusttijden
 • betaling onder het minimumloon
 • illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude)
 • geen of lage naleving van de wetgeving in het algemeen.

Om hun inspecties en onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, mogen de inspecteurs:

 • alle werkplekken ongehinderd bezoeken
 • iedereen op een werkplaats vragen stellen of als getuige horen
 • inzage hebben in identiteitsdocumenten, werktijdregistraties, loonadministraties en andere documenten
 • gegevens en documenten (waaronder computerbestanden) kopiëren of meenemen
 • voorwerpen en monsters meenemen, verpakkingen openen en foto’s maken
 • medewerking eisen van de werkgever, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit van de personen die bij hem aan het werk zijn.

maatregelen inspectie szw

De Inspectie SZW kan maatregelen nemen als zij constateert dat de wet niet wordt nageleefd. Bij minder ernstige gevallen krijgt de werkgever een waarschuwing, een eis tot naleving of een boete opgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer kan een boete krijgen als hij zich niet aan de wet houdt.

Bij een tweede overtreding wordt de boete tweemaal zo hoog en bij de derde overtreding driemaal zo hoog. Er is sprake van een tweede of derde overtreding als die binnen vijf jaar na de vorige overtreding plaatsvindt. Bij ernstige overtredingen geldt een termijn van tien jaar. Het maakt daarbij niet uit of het om dezelfde soort overtreding gaat of een andere.

Bij een situatie die ernstig gevaar oplevert voor de gezondheid van de werknemers kan de Inspectie SZW de werkgever verplichten het werk met onmiddellijke ingang stil te leggen. Deze maatregel is bedoeld om herhaling van een overtreding te voorkomen en kan maximaal drie maanden duren. Voor iedere arbeidsregeling wordt apart omschreven wanneer de maatregel mag worden opgelegd.

Ook kan de Inspectie SZW in sommige gevallen een proces-verbaal opmaken of een dwangsom opleggen.

boete voor werknemer

Soms krijgt de werknemer een boete van de Inspectie SZW. Dat gebeurt als hij de verplichte beschermende middelen niet heeft gebruikt, terwijl hij daar wel de beschikking over had.

zelfinspectie

Op Zelfinspectie.nl kan je zelf controleren of alle arbeidsrisico’s in jouw organisatie bekend zijn en of de juiste maatregelen zijn genomen.

meldingen en klachten

De Inspectie SZW heeft een centraal telefoonnummer voor meldingen, tips en klachten: 0800-51 51. Ook werknemers kunnen hier meldingen doen en klachten indienen. Het gaat om klachten over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden of betaling onder het minimumloon waar ze met hun werkgever zelf niet uitkomen.