Werkgevers zijn volgens de Arbowet wettelijk verplicht zich bij de uitvoering van hun arbobeleid te laten ondersteunen door een arbodienst of arbodeskundige. Sinds 1 juli 2017 moeten de afspraken die werkgever en arbodienstverlener maken worden vastgelegd in het zogeheten basiscontract arbodienstverlening.

Op deze pagina

het basiscontract: afspraken tussen werkgever en arbodienstverlener

De overheid stelt minimumeisen aan contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers. Het basiscontract is hiervan de praktische uitwerking. 

In het basiscontract moet staan bij welke wettelijke taken de werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts, en hoe dat is georganiseerd. In het contract staat hoe de arbodienstverlener de werkgever in de praktijk ondersteunt bij het:

 • bieden van deskundige ziekteverzuimbegeleiding die focust op het bevorderen van re-integratie
 • toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om risico’s op het werk aan te kunnen pakken
 • aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) zodat je werknemers mogelijke gezondheidsrisico’s op hun werk kunnen voorkomen of beperken
 • uitvoeren van aanstellingskeuringen bij sollicitanten die hiervoor, volgens de Wet op de medische keuringen, in aanmerking komen
 • zorgen dat je werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een spreekuur
 • overleg en de samenwerking tussen bedrijfsarts en de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging)
 • regelen dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken
 • mogelijk maken dat je werknemers een second opinion kunnen vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts
 • zorgen voor een duidelijke procedure voor klachten die je werknemers hebben over de dienstverlening door de bedrijfsarts of arbodienst
 • organiseren dat de bedrijfsarts voldoende tijd kan besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten
 • het adviseren over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts

Houd er rekening mee dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten instemmen met de inhoud van het basiscontract.

basispluscontract

Het basiscontract moet altijd aan de bovengenoemde wettelijke minimumeisen voldoen. Maar in overleg met werknemers en de arbodienstverleners kan de werkgever meer taken in het basiscontract opnemen. Dat noemen we dan een basispluscontract. Hierin kunnen aanvullende afspraken met de arbodienstverlener worden opgenomen over bijvoorbeeld adviezen over de leefstijl van medewerkers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon.

geen (goed) basiscontract: boete

Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit, als de inhoud van het basiscontract niet voldoet aan de minimumeisen of als de bedrijfsarts een beroepsziekte van een werknemer niet meldt bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

meer over het basiscontract

Op Arboportaal staat meer informatie over het basiscontract.

zelfinspectie

Met de zelfinspectie Arbo op Orde! kunnen werkgevers controleren of hun basiscontract voldoet aan de wettelijke eisen.