Werkgevers moeten zich bij het uitvoeren van hun arbobeleid laten ondersteunen door een arbodienst of arbodeskundige, die adviezen geeft over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers. Werkgevers kunnen hierbij kiezen voor de vangnetregeling (contract met gecertificeerde arbodienst) of de maatwerkregeling (inzet van verschillende arbodeskundigen). Werkgevers zijn altijd verplicht om een contract met een gecertificeerd bedrijfsarts af te sluiten.

Op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) staat meer informatie over certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen.

Op deze pagina

verplichte ondersteuning

Bij zowel de vangnet- als de maatwerkregeling moet de werkgever voor de volgende drie taken een bedrijfsarts inschakelen:

Daarnaast moet de werkgever ondersteuning van een kerndeskundige inschakelen voor het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Werkgevers kunnen kiezen uit een arbodienst of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige), Kiest de werkgever voor een contract met een gecertificeerd arbodienst, dan spreken we van de vangnetregeling. Zet de werkgever een arbodeskundige in, dan spreken we van de maatwerkregeling.

Het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) moet aan bepaalde minimumeisen voldoen. In dit basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de verplichte taken van de werkgever uitvoeren.

maatwerkregeling

Bij de maatwerkregeling bepaalt de werkgever zelf hoe en met wie hij de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. Hij kan ervoor kiezen om alle deskundige arbo-ondersteuning extern in te kopen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsarts. Of hij kan alle deskundige arbo-ondersteuning intern organiseren, door middel van het in dienst nemen van arbodeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige). De werkgever kan ook bovenstaande mogelijkheden combineren, bijvoorbeeld door een veiligheidsdeskundige aan te stellen en andere arbodeskundigen in te huren.

Bij de keuze voor de maatwerkregeling moet de werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad moet schriftelijk instemmen met de keuze voor de maatwerkregeling, de gekozen arbo-ondersteuning en de inhoud van het basiscontract, tenzij de keuze voor maatwerkregeling al in de cao is vastgelegd
  • er een contractuele afspraak zijn met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts voor de ziekteverzuimbegeleiding, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de aanstellingskeuringen.

Kan de werkgever niet aan deze twee voorwaarden voldoen, dan is de maatwerkregeling geen optie en moet hij een contract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling).

vangnetregeling

Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract met een gecertificeerde arbodienst. In dat contract worden de diensten beschreven, die waarvoor de werkgever zich laat ondersteunen. Kiest de werkgever voor de vangnetregeling, dan moet hij ook zijn risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ter toetsing voorleggen aan de betreffende arbodienst. Daarnaast levert deze arbodienst ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen.

gecertificeerde arbodienst

Bij de vangnetregeling moet een gecertificeerde arbodienst worden ingehuurd. Zo’n arbodienst voldoet aan een aantal minimumeisen uit de Arbowet en de Arboregeling en heeft daarvoor een certificaat ontvangen. Deze eisen hebben betrekking op de deskundigheid, organisatie, uitrusting en het functioneren van arbodiensten.

Er zijn intern en extern gecertificeerde abodiensten. Intern gecertificeerde arbodiensten zijn arbodiensten die direct zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf (meestal de grote bedrijven). Extern gecertificeerde arbodiensten zijn arbodiensten die niet zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf.

De gecertificeerde arbodienst kan alle wettelijk verplichte kerndeskundigen inschakelen om de werkgever en de werkenden te ondersteunen. Bij de arbodienst werken vaak ook andere professionals, zoals fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijke werkers, arbeidsdeskundigen en verpleegkundigen.

Werknemers hebben via de werkgeversvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract.

Op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) staat meer informatie over certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen.