De Arbowet is een zogenaamde raamwet: er staan geen concrete bepalingen in voor het oplossen en voorkomen van arboproblemen. Die maatregelen staan wel in het Arbobesluit en de Arboregeling. En in de arbocatalogus, waarin staat hoe het bedrijf een veilige en gezonde werkplek kan zijn.

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Sinds 1 juli 2017 moeten de afspraken die werkgever en arbodienstverlener maken over de ondersteuning bij arbobeleid worden vastgelegd in het zogeheten basiscontract arbozorg.

verplichtingen werkgever en werknemer bij arbobeleid

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf dragen werknemers en werkgevers samen verantwoordelijkheid. Beiden hebben een taak in het uitvoeren van een effectief arbobeleid.

Werkgevers moeten zich volgens de Arbowet bij het uitvoeren van hun arbobeleid laten ondersteunen door een arbodienst of arbodeskundige, die adviezen geeft over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers.

De Inspectie SZW kan maatregelen nemen als zij constateert dat de wet niet wordt nageleefd. Bij minder ernstige gevallen krijgt de werkgever een waarschuwing, een eis tot naleving of een boete opgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer kan een boete krijgen als hij zich niet aan de wet houdt.

aansprakelijkheid bij ongevallen

De werkgever is aansprakelijk als zijn werknemer bij de uitoefening van zijn werk schade lijdt door een ongeval of beroepsziekte.