Vanaf januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze nieuwe wet bepaalt dat er de komende jaren minstens 125.000 arbeidsplaatsen gecreëerd moeten worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor uw bedrijf? Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Participatiewet.

veelgestelde vragen

 • wat houdt de participatiewet in?

  De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. Aansluitend op de Participatiewet, is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers minstens 125 duizend banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als dat niet lukt, dan komt er een quotumregeling. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer medewerkers. 

 • wie behoort tot de doelgroep van de banenafspraak?

  De volgende mensen behoren tot de doelgroep:

  1. mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen
  2. mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  3. Wajongers met arbeidsvermogen
  4. mensen met een Wiw-baan of ID-baan
 • wat is de wet banenafspraak (ook wel de ‘quotumwet’)?

  Deze wet regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om mensen uit de doelgroep op de 125 duizend banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de banenafspraak betreft: indien het aantal banen niet gehaald wordt, treedt een quotumregeling in werking. In 2016 is het eerste evaluatiemoment om vast te stellen of werkgevers de extra werkplekken beschikbaar hebben gesteld. Als werkgevers de afgesproken aantallen niet behalen, zal de quotumheffing in werking treden. Dat betekent dat een werkgever met 25 medewerkers of meer medewerkers een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst moet hebben. Indien dat niet het geval is, wordt een heffing opgelegd van €5000,- per niet ingevulde arbeidsplek per jaar. Dit percentage wordt jaarlijks bepaald. Voor een arbeidsplek wordt 25,5 uur per week gerekend.

 • wat zijn de extra banen of ‘garantiebanen’?

  Dat zijn extra banen die werkgevers voor mensen uit de doelgroep hebben gerealiseerd. In de banenafspraak van het Sociaal Akkoord hebben werkgevers afgesproken 125 duizend extra banen voor mensen met arbeidsbeperking te realiseren. Voor het bedrijfsleven zijn dat 100.000 banen; voor de overheid zijn dat 25.000 banen. Er wordt gemeten vanaf 1 januari 2013.

 • we werken al met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geldt de banenafspraak (en de quotumregeling) straks ook voor ons?

  Medewerkers die komen uit de doelgroep van de Wsw, Wajong en/of WWb en vanaf januari 2013 bij een bedrijf gedetacheerd of in dienst zijn, tellen mee voor de quotumregeling.

 • waar moet ik zijn als ik ondersteuning nodig heb?

  U kunt terecht bij één van de 35 regionale werkbedrijven. Dat is een samenwerking van gemeenten, werkgevers, vakbonden en private partijen. Het UWV en de gemeente kunnen u ook verder kunnen helpen. U kunt ook rechtstreeks bij Randstad Participatie terecht. Randstad Participatie helpt bedrijven met het creëren van draagvlak en geschikte werkplekken, het vinden van de juiste mensen, het begeleiden van arbeidsbeperkten en collega’s op de werkvloer en het verzorgen van de gehele administratie rondom werkgeverschap en verloning. Onze dienstverlening begint met het uitvoeren van een Participatie-onderzoek voor het creëren van draagvlak en de werkplekanalyse voor identificatie van de juiste werkplekken.

 • welke werkgeversregelingen zijn beschikbaar?

  Wanneer u als werkgever werk biedt aan een medewerker met een arbeidsbeperking, kunt u rekenen op overheidssteun in de vorm van gunstige (financiële) regelingen; zoals een premiekorting, loondispensatie, loonkostensubsidie, het werken met een proefplaatsing en een no-risk polis. Randstad Participatie kan u op dit vlak ontzorgen door advies te geven of medewerkers met een beperking te detacheren met alle beschikbare werkgeversregelingen verwerkt in het tarief.

 • waar vind ik geschikte mensen uit de doelgroep?

  Bij het UWV en gemeenten en bij het Werkbedrijf kunt u te allen tijde een verzoek indienen voor een medewerker uit de doelgroep. Zij zijn lokaal verantwoordelijk voor het contact met de doelgroep. Randstad Participatie kan u dit werk uit handen nemen. Door ons landelijke samenwerking met UWV en Gemeenten en inzet van verschillende (online) wervingskanalen werven wij snel en adequaat de juiste medewerker voor u.

 • moet ik een medewerker met een arbeidsbeperking direct in dienst nemen?

  Er zijn verschillende manieren om een medewerker met beperking in dienst te nemen. Via een proefplaatsing, een tijdelijk of vast contract of detachering. Randstad Participatie biedt naast werving en selectie ook detacheren aan.

 • hoe organiseer ik de begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking?

  UWV en Gemeenten stellen budget beschikbaar per arbeidsbeperkte voor de inzet van een jobcoach. Daarnaast kunt u ook intern medewerkers opleiden om de collega met een beperking te begeleiden. Indien u een medewerker via Randstad Participatie werft, bieden wij altijd de mogelijkheid tot inzet van één van onze jobcoaches. Onze jobcoaches begeleiden zowel de medewerker met een beperking, als uw medewerkers en management. 

 • is de wetgeving al klaar? Is het verstandig nu al in beweging te komen?

  De Participatiewet en de Wet banenafspraak zijn al in werking getreden. Het is zeker van belang om alvast voorbereidingen te treffen. Het beleid binnen uw organisatie zal mogelijk aangepast moeten worden, hetgeen altijd meer tijd vergt dan gedacht. Randstad Participatie gaat graag met u in gesprek om de implicaties van de participatiewetgeving voor uw organisatie te schetsen.