*scroll down for the english version*

laatste update geplaatst 8 februari 2022

Yes! Goed nieuws: de draadloze oplaadbare oordopjes die je als eindejaarsgeschenk hebt gekregen kun je veilig gebruiken! We hadden een aantal meldingen binnenkregen dat oplaadkabels tijdens het opladen oververhit leken te raken en hebben toen snel aan je gevraagd ze even niet te gebruiken. Maar, goed nieuws! Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat in die gevallen een verkeerde oplader gebruikt was. Met de juiste oplader kun je gewoon genieten van je draadloze oordopjes! Check wel even de handleiding met informatie en foto’s van veel voorkomende opladers die je wel en niet kunt gebruiken. 

wat blijkt uit het onderzoek?

Jouw veiligheid is héél erg belangrijk, daarom hebben we onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren toen er meldingen binnen kwamen. Uit dat onderzoek bleek dat de oplaadkabels die oververhit raakten aan een verkeerde oplader hingen. Daarom vind je in de handleiding info en foto’s van opladers die je wel en niet kunt gebruiken.

welke oplaadstekker is geschikt?

De gebruikelijke oplaadstekker van je mobiele telefoon (5V-1A stekker) kun je gebruiken. Maar gebruik geen snelladers, oplaadstekkers voor in de auto, iPad/tablet-oplaadstekkers of je computer/laptop met een high power output. Zeggen deze termen je zo niets? Geen probleem, in de handleiding wordt het je helemaal uitgelegd met foto’s erbij.

vragen?

Heb je een vraag? Of twijfel je of de oplader die je wilt gebruiken geschikt is? Stuur een mail naar helpdesk@compacon.com en je ontvangt binnen twee werkdagen reactie.

Sorry!

Jij kon jouw welverdiende cadeau in eerste instantie niet gebruiken en dat vinden we heel erg vervelend. Dank je wel voor jouw geduld en heel veel plezier met het gebruik van jouw earpods. Als extra bedankje hebben we een lekkere spotify playlist voor je klaargezet om met je oordopjes in naar te luisteren :)

update geplaatst 24 december 2021

Na het analyseren van meldingen over een mogelijk defect aan de draadloze oordopjes hebben we met de leverancier besloten om nader technisch onderzoek te laten uitvoeren. 
Daarom vragen we je om nog even geduld te hebben en de draadloze oordopjes niet te gebruiken en niet op te laden maar wel te bewaren. We doen er alles aan om zo snel mogelijk het onderzoek af te ronden. En we laten zo snel mogelijk weten wat de uitkomst daarvan is en wat dat betekent voor jou.

update geplaatst 22 december 2021

Je hebt van Randstad Nederland oplaadbare draadloze oordopjes ontvangen als eindejaarsgeschenk. Helaas hebben we signalen ontvangen over een technisch defect aan deze draadloze oordopjes. We raden je af deze nu te gebruiken en op te laden. We vinden dit heel vervelend voor jou en begrijpen het dat je, net als wij, hiervan baalt. Wij werken heel hard aan een passende oplossing en natuurlijk willen we je het nieuwe jaar zo snel mogelijk met een nieuw cadeau verrassen. Omdat je het verdient! Wij waarderen jouw inzet namelijk enorm!

Op deze pagina vind je de laatste updates. Dat betekent voor nu alle informatie over de veiligheidswaarschuwing. Binnenkort delen we hier ook informatie over hoe je de oordopjes terug kunt sturen en natuurlijk ook alles over je nieuwe cadeau!

veiligheidswaarschuwing

Bij het opladen kan het voorkomen dat het oplaadkabeltje oververhit raakt. Dat kan in potentie tot onveilige situaties leiden. Daarom raden we je uit voorzorg aan om deze draadloze oordopjes niet te gebruiken en ook niet op te laden. 

jouw veiligheid gaat boven alles

Het eindejaarsgeschenk ontvang je omdat we enorm blij en trots zijn dat jij dit jaar jouw talent aan ons hebt toevertrouwd. Samen maken we het verschil bij onze klanten. We willen voorkomen dat een welgemeend gebaar van waardering op wat voor manier dan ook tot onveilige situaties leidt. Want veiligheid staat voorop in alles wat wij doen. 

We zijn in gesprek met de leverancier van de draadloze oordopjes. Deze organisatie, waar wij al vele jaren naar tevredenheid mee samenwerken, betreurt dit ook ten zeerste. Zij stellen strenge kwaliteitseisen aan hun producten. Alle keurmerken en certificaten zijn aanwezig waarmee de veiligheid gewaarborgd hoort te zijn. Toch willen we met het oog op jouw veiligheid het zekere voor het onzekere nemen. Vandaar deze oproep om de draadloze oordopjes niet te gebruiken. 
 

Last update posted February 8,2022

Yes! Good news: you can safely use the wireless, rechargeable earpods you received as an end-of-year gift! We received several reports that the charging cables appeared to be overheating during charging and we then quickly asked you to stop using them for the time being. But we have good news! Independent investigation shows that an incorrect charger had been used in those cases. You can simply enjoy your wireless earpods if you use the right charger. Do check the manual that contains information and photos of frequently-used chargers you can use and those you cannot use. 

what did the investigation reveal?

Your safety is very important, which is why we commissioned an independent investigation when we received reports. The investigation showed that the charging cables that overheated were attached to an incorrect charger. The manual therefore contains information and photos of frequently-used chargers you can use and of those you cannot use.

which charging plug is suitable?

You can use the customary charging plug of your mobile phone (5V-1A plug). But you should not use quick chargers, charging plugs for your car, iPad/tablet charging plugs or your computer/laptop with high-power output. Do not worry if these terms do not mean anything to you, everything is explained in the manual including photos.

any questions?

If you have any questions or if you doubt whether the charger you wish to use is suitable, you can send an e-mail to helpdesk@compacon.com and you will receive a response within two working days.

Sorry!

You were initially unable to use your well-earned gift and we are very sorry about that. Thank you for your patience and we hope you will really enjoy using your earpods. As an extra thank you we prepared a fun Spotify playlist for you, which you can enjoy listening to with your earpods :)

update posted December 24, 2021

After analyzing the incoming messages concerning the possible defect on the wireless earbuds, we decided to perform a technical research together with the supplier.

This is why we ask for your patience and to not use or charge the earbuds but to keep them in a safe place until further information follows.
 

update posted December 22, 2021

Important information regarding your christmas present:

You have received rechargeable wireless earbuds from Randstad Nederland as a year-end gift. Unfortunately, we have received information about a technical defect on these wireless earbuds. Therefore we cannot guarantee its safety and strongly recommend not to use or charge them and do not recommend using or charging them. We feel this might be annoying for you and understand if you are disappointed. We share your disappointment. Right now we are working full force on a suitable solution and a new gift with which we want to surprise you as soon as possible in the new year. Because you deserve it! We really appreciate your efforts!

You will find the latest updates on this page. That includes all information about the safety alert for now. And very soon we will also share the information about how to return the earplugs and of course your new gift!

safety warning

When charging, the charging cable may overheat. This can potentially lead to unsafe situations. We therefore recommend that you do not use or charge these wireless earbuds as a precaution.

your safety comes first

You receive the end-of-year gift because we are extremely happy and proud that you entrusted your talent to us this year. Together we make a difference for our customers. We want to prevent that a sincere gesture of appreciation leads to unsafe situations in any way whatsoever. Because safety is paramount in everything we do.

We are in talks with the supplier of the wireless earbuds. This organisation, with which we have been working satisfactorily for many years, also deeply regrets this. They apply strict quality requirements to their products. All quality marks and certificates are present with which safety should be guaranteed. However, with a view to your safety, we want to err on the side of caution. Hence our call not to use the wireless earbuds.