Wat gaat er in 2022 voor jou, als werkgever, en je medewerkers veranderen? Randstad zet de nieuwe (of aangepaste) wetten en regels voor je op een rij. Sommige veranderingen gelden vanaf 1 januari en andere maatregelen gaan wat later in het jaar in. Met dit overzicht ben je in elk geval goed voorbereid op wat er komen gaat. 

wat verandert er in 2022?

 • 1. loon

  Het minimumloon is op 1 januari 2022 omhooggegaan, zoals ieder half jaar. Per die datum hebben je medewerkers van 21 jaar en ouder recht op:

  • € 1.725,00 per maand

  • € 398,10 per week

  • € 79,62 per dag

  Je medewerkers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Dit zijn de maandlonen per 1 januari 2022:

  • 20 jaar: € 1.380,00

  • 19 jaar: € 1.035,00

  • 18 jaar: € 862,50

  • 17 jaar: € 681,40

  • 16 jaar: € 595,15

  • 15 jaar: € 517,50

  > de minimum(jeugd)loon-bedragen per week en per dag vind je hier

  > lees ook deze blog: 6 veelgestelde vragen over het minimumloon

 • 2. premies volks- en werknemersverzekeringen

  De premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen die je als werkgever in 2022 moet betalen, zijn niet veel veranderd. De rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) is gestegen en de Awf-premie is gedaald ten opzichte van 2021. Verder is de heffing van de Aof-premie gewijzigd naar een gedifferentieerde premie

  Het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) is in 2022 € 59.706 per jaar (2021: € 58.311). 

  Dit zijn de premies in 2022:

  • AOW 17,90% 

  • Anw 0,10% 

  • Awf-laag 2,70% 

  • Awf-hoog 7,70%

  • Aof-laag 5,49%

  • Aof-hoog 7,05%

  • premieopslag kinderopvang 0,50%

  • werkgeversheffing ZVW 6,75%

  • inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 5,50% 

  • gedifferentieerd WGA (gemiddeld) 0,84% 

  • gedifferentieerd ZW (gemiddeld) 0,68%

  De premies voor de WGA en ZW vormen samen de premie Werkhervattingskas (Whk). De Belastingdienst stuurt aan het einde van het jaar aan elke middelgrote en grote werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies en aan elke kleine werkgever een mededeling met de sectorale premies. Voor eigenrisicodragers zijn deze premies nihil.

  UWV heeft een Premiewijzer ontwikkeld, waarmee werkgevers eenvoudig een schatting van de hoogte van hun gedifferentieerde premie Whk in 2022 kunnen maken.

  Aof-premie gaat omlaag

  Per 1 januari 2022 betaal je als kleinere werkgever minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Uit het Aof-fonds worden de uitkeringen van volledig of langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers betaald, zoals de IVA-, WAO-, WAZ-, Wazo-, WGA- en Ziektewetuitkeringen. Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie: een lagere premie voor kleine werkgevers (5,49%) en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers (7,05%). De differentiatie van de Aof-premie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf.

  > lees alles over werknemersverzekeringen in de Werkpocket

 • 3. belastingen

  basistarief inkomstenbelasting omlaag

  Het basistarief van de eerste schijf voor de inkomstenbelasting is in 2022 omlaag gegaan. De tarieven zijn per 1 januari 2022:

  • schijf 1 (€ 0 t/m € 69.398) 37,07%

  • schijf 2 (€ 69.398 en hoger) 49,50%

  In 2023 en 2024 gaat het tarief verder naar beneden tot 37,03%.

  werkkostenregeling

  Je kunt je medewerkers vergoedingen of verstrekkingen geven. Dit mag onbelast als het totaalbedrag niet hoger is dan een bepaald percentage van de fiscale loonsom (van alle medewerkers samen). Dit wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) genoemd. In 2021was de vrije ruimte verruimd naar 3% voor het fiscale loon tot en met € 400.000. In 2022 geldt weer het normale percentage van 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt in 2022 een percentage van 1,18% (net als in 2021).

  thuiswerkvergoeding

  Per 1 januari 2022 mag je je thuiswerkende medewerkers een onbelaste kostenvergoeding geven van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Met deze vergoeding kun je de extra uitgaven van thuiswerkers compenseren, zoals de kosten voor water en elektriciteit, verwarming, toiletpapier en koffie/thee. Je hoeft geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding. 

  De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan. Je geeft per dag ofwel de thuiswerkkostenvergoeding, ofwel de reiskostenvergoeding. Je kunt met je medewerker vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop hij thuiswerkt, zodat je een vaste vergoeding kan geven. Die vergoeding hoef je niet aan te passen als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. 

  > alles over de thuiswerkvergoeding staat hier voor je op een rij

  > meer informatie en rekenvoorbeelden vind je op Rijksoverheid.nl.

  > lees ook deze blog: checklist thuiswerken & arbo

  bijtelling elektrische auto’s

  Per 1 januari 2022 is de bijtelling voor elektrische auto's van de zaak gestegen, al blijft deze lager dan de 22% voor benzine- of dieselauto's. De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak gaat tot en met 2026 stapsgewijs omhoog tot 22% over de catalogusprijs. In 2022 wordt de bijtelling 16% tot een catalogusprijs van € 35.000 en 22% daarboven. Voor 2022, 2023 en 2024 gaat de bijtelling naar 16%. In 2025 is de bijtelling 17% en vanaf 2026 wordt de bijtelling voor zowel elektrische auto’s als benzine- of dieselauto's 22%.

  Daarbij is de zogenoemde cap (het deel van de catalogusprijs waarop de verlaagde bijtelling van toepassing is) in 2022 verlaagd van € 40.000 tot € 35.000. Deze cap is niet van toepassing op waterstof- en zonnecelauto’s. Voor deze auto’s geldt in 2022 een bijtelling van 12% over de gehele cataloguswaarde.

  afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting is per 1 januari 2022 geëindigd. De aftrek wordt per 1 maart 2022 vervangen door een leerregeling, het zogeheten STAP-budget (stimulering arbeidsmarktpositie). Met dit budget kunnen mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget ter waarde van maximaal € 1.000. 

  tijdelijke vrijstelling rvu-heffing

  Voor je medewerkers die niet (kunnen) doorwerken tot de AOW-leeftijd is een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (regeling vervroegd uittreden) in het leven geroepen: de RVU-drempelvrijstelling. Tussen 1 januari 2021 tot 1 januari 2026 kun je een eenmalig of periodiek bedrag aan je medewerker uitkeren zonder dat je een strafheffing van 52% moet betalen, voor zover dit bedrag onder de vrijstellingsdrempel valt en voldoet aan de overige gestelde voorwaarden. Kijk voor alle voorwaarden in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (uitgave 2, 27 januari 2021) van de Belastingdienst.

 • 4. leren en ontwikkelen

  nieuw: STAP-budget

  Vanaf 1 maart 2022 kunnen je medewerkers profiteren van de regeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP): een nieuwe subsidie voor scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget heeft als doel om werkenden goed inzetbaar te laten blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting.

  Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon en kan worden gebruikt voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

  > meer over het (aanvragen van het) STAP-budget lees je op Rijksoverheid.nl

  > lees ook deze blog: zo werkt het nieuwe STAP-budget

  SLIM-regeling

  In 2022 is er weer budget voor de SLIM-regeling, waarmee mkb-bedrijven subsidie kunnen aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.

  > meer over het (aanvragen van) de SLIM-subsidie lees je op HoewerktNederland.nl

  > lees ook deze blog: profiteer van SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

  NL leert door

  Via de subsidieregeling NL leert door kunnen je medewerkers gebruikmaken van een online tool voor gratis online scholing. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een korte cursus om een specifieke vaardigheid te leren of om bijscholing te volgen voor een bepaald beroep. 

 • 5. pensioen

  De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. De wet is een uitwerking van de afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt. Het gaat daarbij om de modernisering van de Nederlandse oudedagsvoorziening, ruimte om eerder te stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid

  transitieplan pensioenen

  Er komt er een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2027. In deze periode hebben werkgevers en werknemers de tijd om in cao-verband afspraken te maken over de aanpassing van de pensioenregeling. Als er geen cao van toepassing is, zullen werkgevers dit met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging moeten afspreken. Daarnaast zijn werkgevers en werknemers verplicht om een transitieplan op te stellen, waarin wordt vastgelegd hoe de pensioenregeling wijzigt en welke stappen er vervolgens moeten worden ondernomen. Daarna zullen de uitvoerders van pensioenregelingen aan de hand van een implementatieplan de wijzigingen in de pensioenregelingen gaan doorvoeren. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten alle aanpassingen zijn doorgevoerd.

 • 6. nieuwe cao voor uitzendkrachten

  Met ingang van 17 november 2021 geldt een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Hierin staan de afspraken die vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) op basis van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben gemaakt. De nieuwe cao biedt uitzendkrachten meer werkzekerheid, een betere pensioenopbouw en minder verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel. De meeste afspraken in de nieuwe cao gelden per 3 januari 2022.

  > lees ook deze blog: dit is de nieuwe blog voor uitzendkrachten (2021-2023)

   

 • 7. coronasteunpakket weer actueel

  Om ondernemers tijdens de coronapandemie te helpen zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen tijdens de coronacrisis en de economie te ondersteunen, biedt het kabinet ondernemers/werkgevers ondersteuning in de vorm van financiële regelingen. Dit steunpakket was op 1 oktober 2021 grotendeels gestopt omdat het de goede kant op leek te gaan met de coronapandemie. Maar nu er door het stijgend aantal coronabesmettingen toch weer coronamaatregelen nodig zijn, komt er ook weer extra steun beschikbaar voor bedrijven.

  > hier vind je de actuele stand van zaken over het coronasteunpakket

 • 8. wetsvoorstellen om in de gaten te houden

  Dit zijn de wetsvoorstellen die in 2022 naar verwachting tot nieuwe wet- en regelgeving zullen leiden: 

  verplicht antidiscriminatiebeleid

  In de Arbowet wordt naar verwachting een nieuwe verplichting voor werkgevers opgenomen als gevolg van het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze verplichting houdt in dat de werkgever bij een vacature moet beschikken over een werkwijze die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie. Dit antidiscriminatiebeleid moet schriftelijk worden vastgelegd. Of het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.

  > blijf op de hoogte van de stand van zaken via Tweedekamer.nl

  > lees meer over gelijke behandeling bij werving en selectie in de Werkpocket

  wetsvoorstel werken waar je wilt

  De Wet flexibel werken (Wfw) - de wet die regelt dat werknemers een verzoek kunnen doen om hun werktijden, aantal arbeidsuren of hun arbeidsplaats aan te passen - gaat mogelijk wijzigen als gevolg van het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Als dit voorstel wordt aangenomen, moet je als werkgever een verzoek van je medewerkers om aanpassing van hun arbeidsplaats (de werkplek) op dezelfde manier gaan behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijden of arbeidsduur (hoeveel uren iemand werkt per week/maand) en kan je het verzoek alleen op grond van zwaarwegende omstandigheden afwijzen. Op deze manier kunnen je medewerkers een betere balans organiseren tussen hun werk- en privéleven. Het initiatiefwetsvoorstel geldt voor zowel het recht op thuiswerken als voor het recht op werken op de werklocatie.

  Op dit moment is nog niet bekend of en zo ja, wanneer de Wet flexibel werken op dit punt wordt aangescherpt.

  > blijf op de hoogte van de stand van zaken via Tweedekamer.nl

  > lees in de Werkpocket meer over de Wet flexibel werken (Wfw)

  wijziging riv-toets

  Het is de bedoeling dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets van UWV op het re-integratieverslag (RIV-toets). Dat staat in een wetsvoorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, maar bij het vallen van het kabinet controversieel is verklaard.
  De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of de werkgever en de medewerker de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passen bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen. Werknemers houden de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV. 

  Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wetgeving in werking treedt.

 • 9. en ook dit verandert in 2022

  geen rookruimtes meer toegestaan

  Per 1 januari 2022 moeten alle gebouwen waar mensen werken helemaal rookvrij zijn. Deze maatregel is het gevolg van het Nationaal Preventieakkoord van 2018: hierin is een pakket aan maatregelen en acties met het bedrijfsleven afgesproken, met als doel om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. 

  > hier lees je meer over het verbod op rookruimtes

  > als werkgever ben je wettelijk verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek

  bescherming klokkenluiders

  Werknemers hebben sinds 17 december 2021 meer bescherming gekregen als zij (een vermoeden van) een misstand op hun werkplek melden door de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Hierin is onder meer geregeld dat werknemers die benadeeld zijn na een melding niet meer hoeven aan te tonen dat dat door hun melding komt. De bewijslast verschuift naar de werkgever: die moet aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Naast werknemers en ambtenaren beschermt de nieuwe wet nu ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

  > lees meer over deze nieuwe wet in de Werkpocket

  wijziging wor

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verandert per 1 januari 2022 op een aantal punten:

  • uitzendkrachten en gedetacheerden bouwen voortaan vanaf 15 maanden medezeggenschapsrechten op. Voorheen was dat 24 maanden

  • flexwerkers krijgen na drie maanden actief en passief kiesrecht. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat ook je medewerkers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten

  • de regels voor de samenstelling van vaste commissies worden aangepast: een OR-commissie hoeft niet meer voor de meerderheid uit OR-leden te bestaan. 

  > lees er meer over op Rijksoverheid.nl

  duur van de werkvergunning

  De maximale geldigheidsduur van de werkvergunning voor medewerkers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland wordt met ingang van 1 januari 2022 verlengd van één naar maximaal drie jaar. Als UWV een volledige arbeidsmarkttoets moet doen, geldt een maximumduur van twee jaar. Een aanvullende voorwaarde voor het verstrekken van een werkvergunning van langer dan een jaar is dat de werkgever de buitenlandse medewerker scholing aanbiedt op het gebied van de Nederlandse taal.

  betaald ouderschapsverlof

  Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Aanleiding voor de wijziging is de implementatie van een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert. 

  > lees deze blog: regeling ouderschapsverlof 2022

  > alles over verlofregelingen vind je in de Werkpocket

  naamswijziging Inspectie SZW 

  De Inspectie SZW (van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel

  Vanaf 1 januari 2022 heeft de toezichthouder een nieuwe naam: Nederlandse Arbeidsinspectie (kortweg: de Inspectie).

  > hier lees je meer over de Nederlandse Arbeidsinspectie

  feestdagen 2022

  Dit zijn de officiële feestdagen in Nederland in 2022:

  • nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022

  • goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022

  • eerste paasdag: zondag 17 april 2022

  • tweede paasdag: maandag 18 april 2022

  • koningsdag: woensdag 27 april 2022

  • bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022

  • hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022

  • eerste pinksterdag: zondag 5 juni 2022

  • tweede pinksterdag: maandag 6 juni 2022

  • eerste kerstdag: zondag 25 december 2022

  • tweede kerstdag: maandag 26 december 2022

  > meer over (andere) vrije dagen en de regels lees in je in de Werkpocket

  > hier vind je een overzicht van de schoolvakanties in 2022