update wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

22 augustus 2014 - Wat moet u weten op het gebied van wetten en regels? Wij zetten de belangrijkste veranderingen van de aankomende tijd voor u op een rij.

participatiewet

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. De Participatiewet zal ingaan per 1 januari 2015. In de kern is de Participatiewet bedoeld om in 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We spreken in ieder geval over Wajongers, mensen uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en mensen uit de Bijstandswet. Door het UWV wordt een register gemaakt met mensen die tot de doelgroep uit de Participatiewet behoren. U kunt straks bij het UWV opvragen of een sollicitant of werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister. Als uw organisatie een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, kunt u hiervoor onder meer een loonkostensubsidie ontvangen.

Randstad Participatie biedt werkgevers in Nederland hulp bij het zoeken naar geschikte kandidaten die in aanmerking komen voor een baan in het kader van de Participatiewet. 

uitstel nieuwe regelgeving tijdelijk personeel

De nieuwe regels voor tijdelijke contracten die op 1 juli 2014 in zouden gaan, worden pas op 1 januari 2015 ingevoerd. Vanaf dan wordt de rechtspositie van tijdelijke werknemers versterkt, door onder meer de volgende wijzigingen:

Invoeren aanzegtermijn: de werkgever is verplicht om bij bepaalde tijdscontracten van zes maanden of langer, een maand voor het bereiken van de einddatum de werknemer schriftelijk te informeren als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Doet de werkgever dit niet, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een maandsalaris. Ook als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verlengen, dan moet dit uiterlijk een maand voor het verstrijken van de einddatum kenbaar gemaakt worden.

Verbod op proeftijd: werkgevers mogen in tijdelijke contracten met een maximale duur van zes maanden geen proeftijd meer opnemen.

Verbod op concurrentie-/en relatiebeding: voor werkgevers is het niet meer mogelijk om in tijdelijke contracten een concurrentie- en /of relatiebeding op te nemen. Uitzondering op deze regel is als er voor de werkgever zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn om dit wel te doen.

wettelijk minimumloon

In de Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag is het minimumloon vastgelegd per maand, per week en per dag. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 bedraagt:
- per maand: € 1.495,20;
- per week: € 345,05;
- per dag: € 69,01.

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week.

werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers van toepassing. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.