Prinsjesdag 2015 bracht weer goed nieuws. De Nederlandse economie groeit in 2016 naar verwachting met 2,4%. De werkgelegenheid trekt aan in alle sectoren, behalve in de zorg en de overheid. De werkloosheid daalt nog steeds te langzaam, van 6,9% naar 6,7% in 2016. Om de koopkracht, werkgelegenheid en het groeipotentieel van de economie te stimuleren, verlaagt het kabinet de belasting op arbeid met € 5 miljard. Ook neemt het kabinet maatregelen om de kansen van de groepen kwetsbare werkenden te verbeteren, waarbij werkenden met lagere en middeninkomens centraal staan. 

fiscale maatregelen

Ter verbetering van de koopkracht intensiveert het kabinet de arbeidskorting voor inkomens tot circa € 50.000. De belastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan met 2% omlaag, en het aangrijpingspunt voor het toptarief van 52% gaat omhoog. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verhoogd, evenals de kinderopvangtoeslag. De premieopslag kinderopvang blijft in 2016 gelijk aan die in 2015 (0,50%). Om deze maatregelen mede te financieren, verdwijnt de algemene heffingskorting geleidelijk. De voordeelregel voor bijzondere beloningen vervalt per 1 januari 2016. Vanaf dan worden de inkomensafhankelijke afbouw en opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt. 

De afdrachtvermindering voor speur‐ en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt per 1 januari 2016 samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA).

AOW

De AOW‐leeftijd gaat in 2016 omhoog naar 65 jaar en 6 maanden. De premiepercentages voor de AOW en de Anw blijven op hetzelfde niveau als in 2015.

WW

Vanaf 1 januari 2016 gaat de maximale WW‐duur stapsgewijs – met één maand per kwartaal –  
omlaag van 38 maanden naar 24 maanden. Werknemers bouwen vanaf 1 januari 2016 in de eerste 10 jaar van hun loopbaan één maand WW per gewerkt jaar op, en daarna een halve maand per gewerkt jaar.

jongeren en ouderen

De aanpak jeugdwerkloosheid, waaraan onderwijsinstellingen, gemeentes en werkgevers(organisaties) bijdragen, loopt in 2016 door. Randstad heeft zich in het najaar ingezet om zoveel mogelijk jongeren te inspireren en op weg naar werk te helpen via het programma #wordenwiejebent. Om ouderen aan het werk te helpen, blijven de maatregelen van het actieplan 50pluswerkt ook in 2016 van kracht. Hieronder vallen onder meer scholingsvouchers, netwerktrainingen en een vergoeding voor begeleiding naar werk.  

Tip: maak ook in 2016 gebruik van de voordelen die het in dienst nemen van jongeren of ouderen biedt.

participatiewet

Het kabinet trekt gedurende 5 jaar € 20 miljoen euro extra per jaar uit voor beschut werk in de sociale werkvoorziening. In 2016 moeten de eerste 1.600 beschutte werkplekken worden gecreëerd. 

zorgpremie voor werkgevers

De inkomensafhankelijke zorgpremie voor werkgevers (Zvw) gaat met ingang van 1 januari 2016 omlaag van 6,95% naar 6,75%.

wet bescherming persoonsgegevens

Vanaf 1 januari 2016 moeten werkgevers in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens significante datalekken en lekken met significante consequenties voor de persoon melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP). De boetes worden aanzienlijk hoger en kunnen oplopen tot € 810.000 of 10% van de omzet. 

Tip: meld significante (data)lekken en voorkom zo een hoge boete.

kwetsbare groepen

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met lagere inkomens in dienst te nemen. Hiertoe wordt het zogenaamde lage‐inkomensvoordeel (LIV) geïntroduceerd, een tegemoetkoming aan werkgevers die de loonkosten van medewerkers uit kwetsbare groepen verlaagt. Het LIV dat per 1 januari 2017 wordt ingevoerd, bedraagt voor de werkgever maximaal € 2.000 per jaar (tot 110% van het minimumloon) of € 1.000 (tot 120% van het minimumloon) per werknemer. Per 1 januari 2018 wordt het LIV verder uitgebreid. 

Tip: het kabinet gaat het in dienst nemen van medewerkers uit kwetsbare groepen stimuleren. Richt uw organisatie hier – waar mogelijk – alvast op in. lees meer informatie over Randstad Participatie