Het kabinet heeft verschillende financiële noodmaatregelen in het leven geroepen om gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen en de economie te ondersteunen. Voor de maanden maart, april en mei 2020 konden werkgevers en ondernemers een beroep doen op het noodpakket 1.0, zoals hier omschreven. Sinds 1 juni geldt het noodpakket 2.0 en vanaf 1 oktober zal het noodpakket 3.0 in werking treden.

dit zijn de noodmaatregelen

noodpakket 3.0

Vanaf 1 oktober 2020 komt er een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. De meeste regelingen uit de eerste twee pakketten blijven tot 1 juli 2021 bestaan, maar worden wel geleidelijk afgebouwd. Belastinguitstel aanvragen kan tot uiterlijk 1 oktober. Het derde steunpakket bevat naast de financiële steunmaatregelen ook twee nieuwe elementen: een aanvullend sociaal pakket voor ondernemers en werkenden en nieuwe stimuleringsmaatregelen voor het bedrijfsleven.

Het noodpakket 3.0 wordt toegelicht in de Kamerbrief Steun- en herstelpakket.

noodpakket 2.0

Net als het eerste noodpakket is ook het tweede noodpakket gericht op het behoud van banen en bedrijvigheid. Het noodpakket 2.0 geldt van 1 juni tot en met 30 september 2020 en omvat de volgende maatregelen: 

 • verlenging van de NOW-regeling (NOW 2.0)
 • de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
 • verlenging van de Tozo-regeling (Tozo 2.0)
 • verlenging van de belastingmaatregelen
 • verlenging van de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties uit het noodpakket 1.0. 

Alle nieuwe of verlengde regelingen met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0

NOW 1.0: hulp bij doorbetaling van lonen (tot 1 juni 2020)

Werkgevers die door een omzetverlies van minimaal 20%  het loon van hun werknemers niet meer te kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten naar rato van de omzetdaling. 

Werkgevers konden de NOW 1.0 tot 1 juni 2020 aanvragen. Ook voor de periode van juni t/m september kunnen werkgevers een beroep doen op de NOW-regeling (de NOW 2.0), maar er geldt wel een aantal andere voorwaarden. Zo mag een bedrijf geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren als het gebruikmaakt van de NOW 2.0-regeling. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van de regeling op UWV.nl of op Rijksoverheid.nl.

Tozo 1.0: tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (tot 1 juni 2020)

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Deze hoeft niet te worden terugbetaald. Daarnaast kunnen zelfstandigen op basis van deze tijdelijke regeling een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 tegen een verlaagd rentepercentage krijgen om hun liquiditeitsproblemen op te lossen. 

Let op: de Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 oktober, maar onder gewijzigde voorwaarden

Op krijgiktozo.nl kunnen zelfstandigen checken of ze aan de voorwaarden voldoen. Voor Tozo 1.0 gold geen vermogens- of partnertoets, voor de verlengde regeling (Tozo 2.0) is die er wel. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en de gezinssamenstelling. Zelfstandigen konden hun aanvraag voor Tozo 1.0 tot 1 juni 2020 bij hun woongemeente indienen. 

belastingmaatregelen ondernemers (tot 1 oktober 2020)

De Belastingdienst biedt tot 1 oktober 2020 een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals:

 • bijzonder uitstel van betaling: ondernemers kunnen met een online formulier schriftelijk uitstel van betaling voor drie maanden aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf het moment van het uitstelverzoek wordt de betaling van de belastingaanslagen drie maanden uitgesteld. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor uitstel is aangevraagd en die binnen deze termijn van drie maanden ontstaan.

  Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Dit geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Ondernemers kunnen indien nodig voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier

 • eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald of worden teruggedraaid

 • de invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden
 • het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt
 • bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Tijdelijk kunnen ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw

 • bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen tijdelijk uitgaan van een lager loon (dat in verhouding staat tot de omzetdaling van het bedrijf). Ook kunnen ze de verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor er meer geld bij de bedrijven blijft

 • zzp’ers kunnen ervan uitgaan dat ze, nu ze minder werk hebben, hun recht op zelfstandigenaftrek niet verliezen. Daartoe wordt het urencriterium versoepeld, ook voor seizoensgebonden zpp’ers.

Let op: openstaande en nog te ontvangen aanslagen moeten op een later tijdstip wel betaald worden. Er is geen sprake van afstel. Daarnaast worden aangifteverplichtingen niet opgeschort.

Er zijn nog meer regelingen getroffen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst

versoepeling belastingmaatregelen werkgevers (in 2020)

Het kabinet treft de volgende belastingmaatregelen om met name werkgevers in deze lastige tijden meer financiële ruimte te geven:

 • als werkgever mag je de vaste reiskostenvergoeding onbelast aan je medewerkers blijven uitbetalen, ook al werken ze (bijna) volledig thuis. Dit geldt zolang de crisismaatregelen gelden. Gedurende deze periode mag je uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd is. Dat mag ook als je een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet. Werkgevers mogen ook besluiten om uit kostenoverwegingen de reiskosten niet langer te vergoeden
 • ook andere vaste kostenvergoedingen mogen blijven doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse vergoeding voor kosten onderweg van vertegenwoordigers

 • de Belastingdienst gaat soepeler om met werkgevers die door de coronacrisis tijdelijk niet kunnen voldoen aan sommige administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen. Zo lukt het door het thuiswerken en de aanbevolen 1,5 meter afstand misschien niet om de identiteit van nieuwe werknemers (tijdig) vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet je dan het verhoogde anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft nu niet. Wel moet je zo snel als mogelijk alsnog de administratieve verplichtingen nakomen. Je bent wel verplicht om een kopie (al dan niet digitaal) van het identiteitsbewijs tijdig op te nemen in de loonadministratie
 • eenmalig geldt in 2020 een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (wkr) van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Kijk voor de overige fiscale maatregelen voor werkgevers op Belastingdienst.nl.

TOGS: directe gift van € 4.000 (tot 27 juni 2020)

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) hielp ondernemers die zwaar werden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Zij kregen een eenmalige gift van € 4.000 voor de eerste nood. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en was tot en met 26 juni 2020 met terugwerkende kracht aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is in de plaats gekomen van de TOGS. Op basis van de TVL kunnen bedrijven een compensatie voor de vaste lasten krijgen van € 1.000 tot maximaal € 50.000 krijgen als zij structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. De looptijd is van 1 juni tot en met 30 september.

uitstel schriftelijke vastlegging vast contract (tot 1 juli 2020)

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste arbeidsomvang op schrift te stellen inclusief een handtekening van beide partijen, om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie. Deze periode werd verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst zijn gekomen, is inmiddels afgesloten

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering heeft het kabinet enkele bestaande regelingen verruimd en nieuwe regelingen in het leven geroepen, waaronder:

 • de nieuwe regeling Klein Krediet Corona (KKC): voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000) komt er € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten beschikbaar. De overheid staat voor 95% garant (€ 713 miljoen). De leningen hebben een rente van maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het krediet wordt verstrekt door banken en andere geaccrediteerde financiers
 • Qredits: kleine ondernemers die een microkrediet bij hebben, kunnen onder meer uitstel van aflossing aanvragen
 • het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL): deze is uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.
 • de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB-C): de premie is verlaagd en het garantiebudget verhoogd. Daarnaast is de looptijd van een krediet verlengd tot vier jaar
 • Corona-Overbruggingslening (COL): een overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven
 • dga’s krijgen meer tijd om schulden aan de eigen vennootschap door te schuiven doordat het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle financiële regelingen 

gratis coaching

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Eerder betaalden ondernemers hiervoor een eigen bijdrage van € 150. 

meer weten?

De Kamer van Koophandel heeft een pagina met een compleet overzicht van het Noodpakket 1.0. Over het Noodpakket 2.0 lees je hier meer.  De belangrijkste vragen en antwoorden over de financiële regelingen staan op Rijksoverheid.nl. Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM