De overheid helpt bedrijven, werknemers en zzp’ers die door het coronavirus in financiële moeilijkheden komen met een pakket noodmaatregelen om de lastige tijd te overbruggen. Waar kun je als werkgever en ondernemer op rekenen? We zetten het voor je op een rijtje. 

noodpakket

Het kabinet is van plan om voor de eerste drie maanden van de coronacrisis tien tot twintig miljard euro uit te trekken voor steunpakketten voor bedrijven, werknemers en zzp’ers. Het grootste deel is bestemd voor de doorbetaling van de lonen. Daarvoor is de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Het is een tijdelijke maatregel en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.  Ook worden nog enkele miljarden euro’s uitgetrokken voor de tijdelijke ondersteuning van ondernemers, waaronder zzp’ers. Er is voorlopig geen maximum gesteld aan het bedrag dat het kabinet wil vrijmaken voor deze steunmaatregelen.  

dit zijn de noodmaatregelen

hulp bij doorbetaling van lonen

Verwacht je als werkgever het loon van je werknemers niet meer te kunnen betalen? Dan mag je een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): een tegemoetkoming in de loonkosten in de vorm van een voorschot van UWV. De NOW-regeling vervangt tijdelijk de regeling voor werktijdverkorting en zorgt voor een verruiming. Want waar de overheid in de regeling voor werktijdverkorting nog tot maximaal 70% van de lonen overnam, wordt dat in de NOW-regeling maximaal 90%. 

Om voor de regeling in aanmerking te komen geldt dat je, als werkgever:

 • geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor je werknemers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt
 • het loon van je medewerkers 100% doorbetaalt
 • een omzetverlies verwacht van minimaal 20% vanaf 1 maart 2020

De tegemoetkomingsregeling geldt ook voor medewerkers met een flexibel contract

De tegemoetkoming geldt voor drie maanden en kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen eventueel nadere voorwaarden worden verbonden. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. Pas na de bekendmaking is duidelijk hoe en onder welke voorwaarden de NOW kan worden aangevraagd. Werkgevers kunnen op dit moment dus nog geen NOW-aanvraag indienen. Er wordt gewerkt aan een aanvraagportaal en UWV zal deze aanvraag vervolgens afhandelen. Het UWV zal dan op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming verstrekken (in elk geval 80% van het verwachte bedrag aan omzetverlies). Achteraf zal pas duidelijk worden wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Daarom kan ook pas achteraf de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld, waarbij dus sprake kan zijn van een nabetaling of terugvordering.

Heb je al een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting? Dan hoef je dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. Er kan wel aanvullende informatie worden opgevraagd.

tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van hun levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (maximaal ongeveer € 1.500 per maand) en hoeft niet te worden terugbetaald. In tegenstelling tot de gewone bijstandsregeling is er nu geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook kunnen zelfstandigen op basis van deze tijdelijke regeling een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage krijgen om hun liquiditeitsproblemen op te lossen. 

Deze tijdelijke bijstandsregeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Omdat enkele voorwaarden zijn versoepeld, is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk (vier weken). Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

uitstel van belastingbetaling 

De Belastingdienst biedt de volgende regelingen voor alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen:

 • bijzonder uitstel van betaling: ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 
 • eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald of worden teruggedraaid
 • de invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden
 • het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt

Als je aanspraak wilt maken op de regelingen kun je terecht bij de Belastingdienst via Belastingdienst.nl/coronavirus

directe gift van € 4.000

Ondernemers die het zwaarst worden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis krijgen een gift van € 4.000 voor de eerste nood. Het gaat hier in het bijzonder om de horeca en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de afstandsnorm van 1,5 meter, zoals schoonheidssalons. Er is wel een belangrijke voorwaarde, namelijk dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis . De onderneming moet dus in een ander pand gevestigd zijn. Kijk voor de actuele stand van zaken en de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.

uitstel schriftelijke vastlegging vast contract

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste arbeidsomvang op schrift te stellen inclusief een handtekening van beide partijen, om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste  voor de lage WW-premie. Deze periode wordt verlengd tot 1 juli 2020. Dat betekent dat het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst zijn gekomen, geldt t/m 30 juni 2020. 

overige maatregelen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering heeft het kabinet enkele bestaande regelingen verruimd:

 • het garantieplafond GO-regeling wordt verhoogd
 • kleine ondernemers die een microkrediet bij Qredits hebben, krijgen uitstel van aflossing
 • er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal voor land- en tuinbouwbedrijven onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 • de toeristenbelasting en opgelegde aanslagen worden (zeer waarschijnlijk) voorlopig stopgezet of ingetrokken.

Daarnaast heeft het bankwezen laten weten dat kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

meer weten?

De Kamer van Koophandel heeft een pagina met daarin de regelingen die voor getroffen ondernemers beschikbaar zijn. De belangrijkste vragen en antwoorden vind je hier. Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM