De overheid helpt bedrijven, werknemers en zzp’ers die door het coronavirus in financiële moeilijkheden komen met een pakket noodmaatregelen om de lastige tijd te overbruggen. Waar kun je als werkgever en ondernemer op rekenen? We zetten het voor je op een rij. 

Het noodpakket bestaat uit verschillende financiële regelingen die de vitaliteit van de economie ondersteunen en de banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen probeert veilig te stellen. Een groot deel is daarom bestemd voor de doorbetaling van de lonen, in de vorm van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Ook is er budget voor de tijdelijke ondersteuning van ondernemers, waaronder zzp’ers. 

let op!

Het noodpakket wordt continu aangepast. Dit is dan ook een document dat doorlopend wordt bijgewerkt. Randstad doet geen uitspraken over het nut en de haalbaarheid van de regelingen.

dit zijn de noodmaatregelen

noodpakket 2.0

Het kabinet heeft aangekondigd dat het noodpakket aan financiële maatregelen per 1 juni met vier maanden wordt verlengd. Daarnaast komt er extra geld voor nieuwe maatregelen, waaronder de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB voor mkb-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen, en exploitanten van kermissen, podia en theaters. Doel is het zoveel mogelijk behouden van banen. Een kort overzicht van de maatregelen in het zogeheten noodpakket 2.0:

Alle nieuwe of verlengde regelingen met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Mkb-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen, en exploitanten van kermissen, podia en theaters krijgen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de komende drie maanden. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

NOW: hulp bij doorbetaling van lonen

Verwacht je als werkgever door een omzetverlies van minimaal 20% het loon van je werknemers niet meer te kunnen betalen, dan mag je een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): een tegemoetkoming in de loonkosten in de vorm van een voorschot van UWV. De NOW-regeling vervangt de regeling voor werktijdverkorting.

Let op: de NOW-regeling wordt verlengd tot 1 oktober, maar onder gewijzigde voorwaarden. Dit is de NOW 2.0 regeling.

Bedrijven die in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 gedurende drie aaneengesloten maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Heb je een omzetverlies van 100%, dan krijg je een tegemoetkoming van 90%. Is het omzetverlies bijvoorbeeld 50%, dan wordt de tegemoetkoming dus 45% van de totale loonsom. 

Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.

Om voor de regeling in aanmerking te komen geldt dat je, als werkgever:

 • geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor je werknemers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt. Doe je dit wel, dan zal de subsidie voor 150% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Dit is de zogeheten ontslagboete. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die je in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 indient 
 • het reguliere loon van je medewerkers  doorbetaalt 
 • een omzetverlies verwacht van minimaal 20% in drie aaneengesloten maanden in de periode 1 maart t/m 31 juli 2020.

De tegemoetkoming in de loonkosten blijft, ongeacht de keuze over welke van die driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald, betrekking hebben op de loonkosten van maart tot en met mei 2020. 
De tegemoetkomingsregeling geldt voor alle contractvormen, dus ook voor flexwerkers.

Werkgevers kunnen de tegemoetkoming tot en met 5 juni 2020 bij UWV aanvragen met het formulier Aanvraag tegemoetkoming. UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het verwachte bedrag aan omzetverlies). Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Achteraf zal pas duidelijk worden wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Daarom kan ook pas achteraf de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld, waarbij dus sprake kan zijn van een nabetaling of terugvordering.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van de regeling op UWV.nl of op Rijksoverheid.nl.

Heb je al een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting (wtv)? Dan hoef je dat niet nog een keer te doen. Aanvragen voor de wtv worden beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke noodmaatregel (NOW) en worden automatisch omgezet. Er zal aanvullende informatie worden opgevraagd om omzetderving aan te tonen. Let op: aanvragen die zijn ingediend voor wtv krijgen geen voorrang. 

Tozo: tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor een periode van drie maanden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Deze hoeft niet te worden terugbetaald. 

Let op: de Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 oktober, maar onder gewijzigde voorwaarden

Daarnaast kunnen zelfstandigen op basis van deze tijdelijke regeling een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 tegen een verlaagd rentepercentage krijgen om hun liquiditeitsproblemen op te lossen. 

Om aanspraak te kunnen maken op de inkomensondersteuning moet je als zelfstandig ondernemer:

 • een leeftijd hebben tussen 18 jaar en 66 jaar en 4 maanden

 • woonachtig zijn in Nederland

 • Nederlander zijn of een geldig verblijfsdocument hebben

 • je bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen

 • voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • vóór 17 maart 2020 gestart zijn met je onderneming en voldoen aan het urencriterium (gemiddeld meer dan 23,5 uur per week werken)

 • wonen in de gemeente waar je de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt. 

Op krijgiktozo.nl kun je checken of je aan de voorwaarden voldoet. Er is geen vermogens- of partnertoets. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en de gezinssamenstelling.

Zelfstandigen kunnen hun aanvraag voor de inkomensondersteuning tot 1 juni 2020 bij hun woongemeente indienen. 

belastingmaatregelen ondernemers

De Belastingdienst biedt een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals:

 • bijzonder uitstel van betaling: ondernemers kunnen met een online formulier schriftelijk uitstel van betaling voor drie maanden aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf het moment van het uitstelverzoek wordt de betaling van de belastingaanslagen drie maanden uitgesteld. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor uitstel is aangevraagd en die binnen deze termijn van drie maanden ontstaan.

  Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Dit geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Ondernemers kunnen indien nodig voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier

 • eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald of worden teruggedraaid

 • de invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden
 • het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt
 • bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Tijdelijk kunnen ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw

 • bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen tijdelijk uitgaan van een lager loon (dat in verhouding staat tot de omzetdaling van het bedrijf). Ook kunnen ze de verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor er meer geld bij de bedrijven blijft

 • zzp’ers kunnen ervan uitgaan dat ze, nu ze minder werk hebben, hun recht op zelfstandigenaftrek niet verliezen. Daartoe wordt het urencriterium versoepeld, ook voor seizoensgebonden zpp’ers.

Let op: openstaande en nog te ontvangen aanslagen moeten op een later tijdstip wel betaald worden. Er is geen sprake van afstel. Daarnaast worden aangifteverplichtingen niet opgeschort.

Er zijn nog meer regelingen getroffen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst

versoepeling belastingmaatregelen werkgevers

Het kabinet treft de volgende belastingmaatregelen om met name werkgevers in deze lastige tijden meer financiële ruimte te geven:

 • als werkgever mag je de vaste reiskostenvergoeding onbelast aan je medewerkers blijven uitbetalen, ook al werken ze (bijna) volledig thuis. Dit geldt zolang de crisismaatregelen gelden. Gedurende deze periode mag je uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd is. Dat mag ook als je een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet. Werkgevers mogen ook besluiten om uit kostenoverwegingen de reiskosten niet langer te vergoeden
 • de Belastingdienst gaat soepeler om met werkgevers die door de coronacrisis tijdelijk niet kunnen voldoen aan sommige administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen. Zo lukt het door het thuiswerken en de aanbevolen 1,5 meter afstand misschien niet om de identiteit van nieuwe werknemers (tijdig) vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet je dan het verhoogde anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft nu niet. Wel moet je zo snel als mogelijk alsnog de administratieve verplichtingen nakomen. Je bent wel verplicht om een kopie (al dan niet digitaal) van het identiteitsbewijs tijdig op te nemen in de loonadministratie
 • eenmalig geldt in 2020 een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (wkr) van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Kijk voor de overige fiscale maatregelen voor werkgevers op Belastingdienst.nl.

directe gift van € 4.000

Ondernemers die het zwaarst worden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis krijgen een gift van € 4.000 voor de eerste nood. Dit gebeurt op basis van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven in de horeca, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen, culturele instellingen en evenementenorganisatoren. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. De SBI-code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. Op 29 april is de TOGS-regeling verder uitgebreid naar ondernemers die met hun geregistreerde hoofdactiviteit geen aanspraak op de gift zouden kunnen maken, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit.

Kijk voor de actuele stand van zaken en de voorwaarden op rvo.nl.

uitstel schriftelijke vastlegging vast contract

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste arbeidsomvang op schrift te stellen inclusief een handtekening van beide partijen, om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste  voor de lage WW-premie. Deze periode wordt verlengd tot 1 juli 2020. Dat betekent dat het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst zijn gekomen, geldt t/m 30 juni 2020.

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering heeft het kabinet enkele bestaande regelingen verruimd en nieuwe regelingen in het leven geroepen, waaronder:

 • de nieuwe regeling Klein Krediet Corona (KKC): voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000) komt er € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten beschikbaar. De overheid staat voor 95% garant (€ 713 miljoen). De leningen hebben een rente van maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het krediet wordt verstrekt door banken en andere geaccrediteerde financiers
 • Qredits: kleine ondernemers die een microkrediet bij hebben, kunnen onder meer uitstel van aflossing aanvragen
 • het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL): deze is uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.
 • de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB-C): de premie is verlaagd en het garantiebudget verhoogd. Daarnaast is de looptijd van een krediet verlengd tot vier jaar
 • Corona-Overbruggingslening (COL): een overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven
 • dga’s krijgen meer tijd om schulden aan de eigen vennootschap door te schuiven doordat het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle financiële regelingen 

gratis coaching

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Eerder betaalden ondernemers hiervoor een eigen bijdrage van € 150. 

meer weten?

De Kamer van Koophandel heeft een pagina met een compleet overzicht van de regelingen die voor getroffen ondernemers beschikbaar zijn. Ook kun je de KVK Corona regelingencheck doen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen, die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. De belangrijkste vragen en antwoorden over de financiële regelingen vind je hier. Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM