Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als je een werknemer ontslaat of hebt ontslagen omdat zij langdurige ziek zijn. Op die datum gaat namelijk de nieuwe Wet compensatie transitievergoeding (WCT) in. Maar wat moet je weten voordat je een aanvraag indient? We helpen je daarbij.

dit moet je weten over de comensatieregeling transitievergoeding

 • waarom een compensatieregeling transitievergoeding?

  Als een van je medewerkers ziek wordt, moet je als werkgever twee jaar lang het loon doorbetalen. Pas als je werknemer meer dan twee jaar ziek is, kun je bij UWV ontslag aanvragen. En bij ontslag heeft je werknemer recht op een transitievergoeding. Als werkgever krijg je dus te maken met een opeenstapeling van kosten: eerst het doorbetalen van het loon gedurende twee jaar en daarna het betalen van de transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband. Op basis van de WCT kun je (een deel van) de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo helpt de Rijksoverheid werkgevers deze lasten beter te dragen.

 • wat zijn de voorwaarden voor de compensatie transitievergoeding

  Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • je hebt een werknemer na (minimaal) 2 jaar ontslagen wegens langdurige ziekte
  • je werknemer had bij ontslag recht op een transitievergoeding
  • je hebt de werknemer op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald.

  Bij het indienen van de aanvraag moet je kunnen aantonen dat je aan deze voorwaarden voldoet. 

 • wat is de hoogte van de compensatie transitievergoeding?

  Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De transitievergoeding is maximaal dit bedrag of, bij een hoger jaarsalaris, maximaal een jaarsalaris. 
  De compensatie voor de transitievergoeding kan ook niet hoger zijn dan dit maximum (of bij een hoger jaarsalaris, maximaal een jaarsalaris). In 2020 geldt een wettelijk maximum voor de transitievergoeding van € 83.000. De afgelopen jaren bedroeg de maximale transitievergoeding:

  • 2019: € 81.000
  • 2018: € 79.000
  • 2017: € 77.000
  • 2016: € 76.000
  • 2015: € 75.000

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • als je met je werknemer een lagere transitievergoeding afgesproken hebt dan in de wet staat, is de compensatie gelijk aan dat lagere bedrag
  • is de arbeidsovereenkomst na meer dan twee jaar ziekte geëindigd en heb je daardoor een hogere transitievergoeding betaald? De compensatie is in dat geval niet hoger dan het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindige
  • de opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed
  • de wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • wat te doen met slapende dienstverbanden?

  Vanwege de kosten van de transitievergoeding kiezen werkgevers er soms voor het dienstverband na twee jaar ziekte niet te beëindigen. Werknemers blijven dan in dienst maar krijgen ook geen loon meer. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd.

  Zijn er binnen je organisatie nog slapende dienstverbanden? Beëindig deze dan direct en betaal de volledige transitievergoeding. Je kunt nog wel compensatie aanvragen, maar je krijgt niet het gehele bedrag vergoed. De compensatie kan namelijk niet hoger zijn dan de transitievergoeding die je zou hebben betaald bij beëindiging op de dag na een periode van maximaal twee jaar ziekte. 

aanvraag (transitie) vergoedingen indienen voor 1 oktober

Voor (transitie)vergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020 moet je de aanvraag voor 1 oktober 2020 bij UWV indienen. Voor andere gevallen geldt een indieningstermijn van maximaal 6 maanden na volledige betaling van de transitievergoeding. 

Deze gegevens heb je nodig om je aanvraag in te kunnen dienen: 

Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding kun je een (digitaal) formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ invullen. Dit staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl

andere compensatieregelingen

Voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) is er een compensatieregeling op komst voor betaalde transitievergoedingen in geval van bedrijfsbeëindiging door hun overlijden, pensionering of ziekte. Deze regeling wordt opgezet om te voorkomen dat transitievergoedingen bijvoorbeeld ten koste gaat van het eigen pensioen van de ondernemer. Het is de bedoeling dat deze regeling op 1 januari 2021 in werking treedt. De compensatieregeling voor kleine bedrijven die de transitievergoeding niet (volledig) kunnen betalen, is per 1 januari 2020 komen te vervallen. 

meer informatie

Op UWV.nl vind je meer informatie over de aanvraag van de compensatie.
Daarnaast staat in de Factsheet Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid van de Rijksoverheid informatie over onder meer:

 • het overgangsrecht in verband met de wijziging in de opbouw van de transitievergoeding per 1 januari 2020
 • de gevolgen voor de hoogte van de compensatie wanneer tijdens de eerste twee jaar ziekte ook een uitkering (WIA, WAZO, Wajong, WGA of Ziektewet) of loonkostensubsidie is verstrekt 
 • de afhandeltermijn van UWV voor compensatie aanvragen die betrekking hebben op ‘oude gevallen’.

vind in de werkpocket actuele wet- en regelgeving

Wil je altijd op de hoogte zijn van de meest actuele wijzigingen in wet- en regelgeving rondom werk? Vind in de Randstad Werkpocket de laatste stand van zaken op het gebied van wetten en regels rond arbeidszaken.