Als de Wet DBA ingaat, zijn feitelijke werkzaamheden, tijdens de uitvoering van de opdracht, van belang voor de beoordeling of er loonheffingen verschuldigd zijn. Een essentieel verschil met de VAR; deze geeft tot 1 mei a.s. bij correcte toepassing een vrijwel absolute vrijwaring aan opdrachtgevers ten aanzien van dit onderwerp. De overheid wil hiervan af en wil met de Wet DBA meer verantwoordelijkheid neerleggen bij opdrachtgevers. Op deze wijze verwacht de overheid dat er een betere risicoverdeling wordt bewerkstelligd tussen opdrachtgevers en zzp’ers. 

de uitvoering van de wet ziet er als volgt uit:

  • de Belastingdienst toetst vanaf 1 mei de feitelijke situatie; indien zij constateert dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, zal de Belastingdienst naheffen
  • om partijen vooraf richting te geven omtrent haar beoordeling, geeft de Belastingdienst partijen de mogelijkheid om te werken conform een vooraf door haar beoordeelde overeenkomst (VBO of modelovereenkomst) 
  • werken met een modelovereenkomst is (derhalve) geen verplichting
  • wordt er gekozen om een modelovereenkomst te gebruiken, dan kan deze ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Partijen kunnen gebruik maken van een door henzelf opgesteld modelovereenkomst, of een modelovereenkomst gebruiken die op hun situatie van toepassing is en die is gepubliceerd op de site van de Belastingdienst
  • de Belastingdienst beoordeelt op basis van de ingediende modelovereenkomst of het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking ontbreekt
  • als dit inderdaad zo wordt beoordeeld, dan betekent dit dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden. En de zzp’er kan geen aanspraak doen op werknemersverzekeringen
  • voorwaarde: tijdens de opdracht wordt er daadwerkelijk gewerkt volgens de VBO. Als de Belastingdienst tijdens de opdracht of achteraf beoordeelt dat er sprake is/ was van een (fictieve) dienstbetrekking, dan gaat de Belastingdienst alsnog tot naheffing over. De opdrachtgever en de zzp’er zijn hiervoor samen aansprakelijk
  • de VBO geeft geen oordeel over aftrekposten. De Belastingdienst beoordeelt het recht hierop pas bij de IB aangifte. 

De periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt als implementatiefase, waarin opdrachtgevers , intermediairs en zzp’ers de gelegenheid wordt gegeven om het werken met modelovereenkomsten goed te regelen. Tijdens de implementatie termijn houdt de Belastingdienst toezicht en zal zij openstaan voor het beantwoorden van vragen. Dit betekent ook dat de Belastingdienst terughoudend zal toetsen en alleen bij handelen te kwader trouw naheffing zal opleggen. Vanaf 1 mei 2017 zal de nieuwe wet volledig worden gehandhaafd door de Belastingdienst. 

opdrachtgever en zzp’er zijn samen verantwoordelijk

Onder de nieuwe wet loopt de zzp’er samen met de opdrachtgever een financieel risico als achteraf blijkt dat de feitelijke omstandigheden niet overeenkomen met de afspraken. Indien gebruik wordt gemaakt van een modelovereenkomst, is het belangrijk ervoor te zorgen dat feitelijk precies conform de modelovereenkomst wordt gewerkt en hieraan op de vooraf afgesproken wijze uitvoering wordt gegeven. Indien de Belastingdienst constateert dat niet conform de gehanteerde modelovereenkomst wordt gewerkt en de feitelijke situatie kan worden aangemerkt als (fictieve) dienstbetrekking, zal dit leiden tot naheffing premieafdrachten en loonbelasting, De Belastingdienst kan hierover ook boetes opleggen. De risico's van naheffing kunnen worden tegen gegaan door bij aanvang van de opdracht de opdracht omschrijving zorgvuldig te formuleren én de opdracht vervolgens feitelijk conform die beschrijving uit te voeren. Het is daarbij verstandig om beheersmaatregelen te treffen die voorzien in checks vooraf en tijdens de uitvoering van de opdracht.Dit om de kans op naheffing te voorkomen.

randstad werkt aan dienstverlening

Op dit moment werken wij onze dienstverlening voor klanten uit op basis van een aantal modelovereenkomsten. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de voortgang hiervan. Met onze checklist kunt u vast gebruiken ter voorbereiding op de introductie van de Wet DBA.