Er wordt veel geschreven en gesproken over de banenafspraak, het quotumpercentage en de quotumheffing die werkgevers straks wellicht moeten gaan betalen als ze niet voldoende mensen uit bepaalde doelgroepen in dienst hebben. Hoe hoog is het quotumpercentage, welke medewerkers behoren tot de doelgroep, tellen ingeleende krachten mee, geldt de quotumheffing voor alle werkgevers? Veel vragen... Hoe zit het nou eigenlijk?

banenafspraak en quotumpercentage

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en de sociale partners (werkgevers en werknemers) afspraken gemaakt over het creëren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap. Volgens deze zogenaamde banenafspraak creëert de marktsector tot 2026 100.000 nieuwe banen voor deze doelgroep, en de overheidssector 25.000. Hoe deze aantallen worden verdeeld over de jaren, wordt per jaar bepaald. Dit heet het quotumpercentage.

quotumheffing

Halverwege een jaar wordt berekend of in december van het voorafgaande jaar het aantal extra banen van de banenafspraak, dus het quotumpercentage, was gerealiseerd. Als dit het geval is, blijft de banenafspraak gelden. Wanneer het aantal extra banen niet is gehaald, kan de quotumheffing per 1 januari van het daarop volgende jaar worden geactiveerd. 

eerste monitoring medio 2016

Medio 2016 vindt de eerste monitoring plaats. Het UWV bekijkt dan of het aantal afgesproken extra banen eind 2015 was gerealiseerd en rapporteert de bevindingen aan het ministerie van SZW. Als het afgesproken quotumpercentage niet is gehaald, kan de quotumheffing per 1 januari 2017 ingaan. Dit proces wordt elk jaar herhaald. 

banenafspraak vs. quotumheffing

De banenafspraak is een landelijke afspraak die geldt voor alle werkgevers, uit de overheids- en uit de marktsector. De quotumheffing geldt daarentegen per individuele werkgever en is alleen van toepassing op werkgevers met 25 werknemers of meer. Voor het berekenen van het aantal werknemers tellen medewerkers uit de flexibele schil – dus uitzend- en detacheringskrachten – niet mee.

wie vallen onder de doelgroepen van de banenafspraak en de quotumheffing?

De doelgroep van de banenafspraak bestaat uit:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  • mensen met een Wsw-indicatie
  • Wajongers met arbeidsvermogen
  • mensen met een Wiw- of ID-baan.

Bij het vaststellen van de quotumheffing worden ook nog de volgende mensen meegeteld:

  • mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die zonder een voorziening geen minimumloon kunnen verdienen, maar met een voorziening wel.

Ingeleende arbeidskrachten uit deze doelgroepen tellen ook mee voor de quotumheffing.

doelgroepenregister

De medewerkers uit de doelgroep worden opgenomen in een dynamisch doelgroepenregister. Vanaf eind 2015 kunnen werkgevers dit register via een portal raadplegen.

hoogte van de quotumheffing

Als het landelijke quotumpercentage niet is gehaald, moeten werkgevers met 25 of meer werknemers die niet voldoende mensen uit bovenstaande doelgroepen in dienst hebben de quotumheffing betalen. Deze bedraagt € 5.000 per niet-vervulde arbeidsplaats door iemand uit een van de doelgroepen. Bij parttime banen wordt de quotumheffing naar rato van het tekort geheven. 
De quotumheffing komt ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dat het Rijk gebruikt ter financiering van de uitkeringen en re-integratievoorzieningen op grond van de Wet Wajong en de Participatiewet.

tips van randstad