aan de slag met kostenbeheersing

De kosten voor een eigen onderneming kunnen snel oplopen. Als ondernemer bent u zich er vaak niet van bewust dat u soms op een simpele manier kan besparen op uw kosten. Wij geven u enkele tips.

op deze pagina

inzicht in bedrijfsvoering
maak vaste kosten variabel
minder personeel?
planning en roostering
flexibel personeel
aandacht voor verzuimbeleid

De wereld van werk verandert sterk. Succesvol meebewegen met economische en maatschappelijke ontwikkelingen vraagt in toenemende mate om flexibiliteit. Voor organisaties betekent dit werken aan vernieuwing van de bedrijfsvoering en het beheersbaar houden van kosten, met behoud van kwaliteit en klanten. De meeste ondernemers zijn in staat om kosten op de korte termijn te verlagen, maar dit leidt niet altijd tot winstgevendheid op de lange termijn.

inzicht in bedrijfsvoering

Om structureel kosten te kunnen besparen, is het belangrijk dat u inzicht heeft in wat er speelt binnen uw bedrijf. Breng de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uw werknemers helder in kaart. Dit maakt processen meetbaar, voorkomt dat werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd en helpt om verbeterpunten in kaart te brengen. Inzicht in bedrijfsvoering stelt u in staat om werkprocessen door te ontwikkelen en te optimaliseren. Dit leidt uiteindelijk tot kostenbesparing, omdat u zaken efficiënter kunt aanpakken en met minder tijd en geld hetzelfde werk kunt doen.

maak vaste kosten variabel

Als ondernemer wilt u flexibel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. U kunt uw flexibiliteit vergroten door vaste kosten variabel te maken. Het variabel maken van vaste kosten kan bijvoorbeeld door bepaalde bedrijfsonderdelen, die niet tot uw kernactiviteiten behoren, uit te besteden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe catering, callcenters, personeels- en salarisadministratie, etc.

minder personeel?

Als het wat minder goed gaat met uw bedrijf, kunnen salarissen onnodig zwaar op de kosten drukken. Toch is het niet verstandig om zomaar in uw personeelsbestand te snijden. Op de korte termijn heeft dit een positieve invloed op de kosten, maar op de lange termijn levert het juist meer kosten op. Dit komt omdat het opnieuw werven en opleiden van personeel veel kosten met zich meebrengt. Bovendien kan een lagere personeelsbezetting ook leiden tot een vermindering van de productiviteit. > succesvol met minder personeel
> besparen op personeelskosten: tips & tricks

planning en roostering

Een belangrijk thema bij veel organisaties is de dagelijkse beheersing van (loon)kosten en kwaliteit van de bezetting. Effectieve planning en roostering is een belangrijk aangrijpingspunt voor het optimaliseren van de kosten en de kwaliteit van de personele bezetting. Veel organisaties hebben behoefte aan een frisse blik op het proces van planning en roostering binnen de eigen organisatie. Met onze adviesaanpak rondom planning en roostering bieden wij graag deze frisse blik. Wilt u meer weten? Stuur ons een e-mail of bel direct met Randstad HR Solutions: 0800 94 33 766.

flexibel personeel

Heeft u alleen vast personeel in dienst, of werkt u ook met flexibel personeel? De kosten van vast personeel veranderen niet, ook niet als er minder werk is. Als u snel en flexibel wilt kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt, is het slim om in goede tijden gebruik te maken van flexibele personeelsinzet. In minder goede tijden kunt u dan snel omschakelen en kosten reduceren door minder flexibel personeel in te zetten.
> flexibel personeel of minder personeel
> payroll: minder risico’s en meer flexibiliteit
> meer over flexwerkers in de Werkpocket

aandacht voor verzuimbeleid

Met een goed verzuimbeleid kunt u verzuim voorkomen en beperken. Een belangrijke reden om dit te doen is het beperken van de financiële risico’s. Maar ook andere beweegredenen, zoals goed werkgeverschap, tellen mee. Bovendien presteren gezonde werknemers beter en kunt u daardoor een hogere productiviteit realiseren.
> tips om een ziekpiek te voorkomen
> meer over verzuimbeleid in de Werkpocket