(flexibele) werktijden

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt flexibel werken en variërende werktijden belangrijk. Om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van uw medewerkers, mag u afspraken maken over flexibele werktijden.

op deze pagina

arbeidstijdenwet (Atw)
aanpassing arbeidsduur
arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting (atv en adv)
werktijdverkorting (wtv)
werkdruk

Afspraken over flexibele werktijden moet u uiteraard altijd maken binnen de wettelijke kaders. De werktijden zijn namelijk aan regels gebonden, die voor een groot deel in de Arbeidstijdenwet (Atw) staan. Als een werknemer zijn of haar werktijden blijvend wil aanpassen, dan kan hij daarvoor een verzoek bij u indienen. U mag dit verzoek niet zomaar weigeren.

arbeidstijdenwet (Atw)

De Arbeidstijdenwet (Atw) bestaat uit regelingen op het gebied van werktijden en rusttijden. Deze regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook voor een goede balans werk en privé. De Arbeidstijdenwet regelt onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Voor werktijden tijdens een nachtdienst gelden andere regels. Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers en daarom zijn hiervoor aanvullende regels over de werktijden, de rusttijden en het aantal diensten. Ook voor het werken in ploegendiensten gelden speciale regels.
> meer over de Arbeidstijdenwet in de Werkpocket

aanpassing arbeidsduur

Werknemers kunnen op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) een verzoek bij u indienen om hun werktijden aan te passen. Dit kan alleen als uw bedrijf minstens tien werknemers heeft. Andere voorwaarden zijn:

  • de werknemer die het verzoek indient, moet minimaal 1 jaar bij u in dienst zijn op het moment dat hij of zij de werktijden wil aanpassen
  • het gaat om een verandering in de werktijden in de eigen functie van de werknemer
  • is de werknemer ziek op het moment dat hij of zij het verzoek indient? Dan worden de werktijden pas aangepast als de werknemer weer beter is

> meer informatie over het aanpassen van werktijden op basis van de WAA

arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting (atv en adv)

In de cao of andere bedrijfsregeling kan het recht op arbeidstijdverkorting (atv) of arbeidsduurverkorting (adv) zijn opgenomen. Bij arbeidstijdverkorting biedt u een aantal roostervrije dagen per jaar aan. Bij arbeidsduurverkorting gaat het om vermindering van het aantal uren dat een werknemer op verschillende dagen werkt. Het verschil tussen atv en adv is dat bij atv meer roostervrije dagen of vakantiedagen worden ingepland terwijl bij adv de werkweek wordt verkort. In beide gevallen is het doel meer werkgelegenheid te creëren. Het is overigens nooit bewezen of dit daadwerkelijk het geval is.
> in de Werkpocket: arbeidstijdverkorting of arbeidsduurverkorting

werktijdverkorting (wtv)

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van werknemers in verband met gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet meer tot het normale bedrijfsrisico gerekend kunnen worden, zoals een brand, epidemie of overstroming. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, heeft u de mogelijkheid de werknemer(s) tijdelijk minder te laten werken tegen evenredige vermindering van het loon. Uw werknemers krijgen dan loon uitbetaald over het gewerkte aantal uren. Over de niet-gewerkte uren ontvangen ze een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).
> meer informatie over werktijdverkorting

werkdruk

Als de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, is er sprake van werkdruk.Ongeveer een op de drie werknemers heeft last van een te hoge werkdruk. Ook een te lage werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Als werkgever bent u op grond van de Arbowet verplicht uw werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen werkdruk en de nadelige gevolgen ervan. Van uw werknemers mag u verwachten dat zij in de gaten houden dat ze voldoende pauzeren, goede planningen maken en overwerk zoveel mogelijk beperken.
> meer over werkdruk in de Werkpocket