equal pay: gelijke beloning voor iedereen

Vanaf 30 maart 2015 hebben uitzendkrachten recht op dezelfde beloning als vaste werknemers in een vergelijkbare functie (inlenersbeloning). Dit wordt equal pay genoemd. Wat betekent equal pay voor u?

op deze pagina

voor wie geldt equal pay niet?
recht op equal pay
test uzelf

Met ingang van 30 maart 2015 heeft de uitzendkracht op grond van de cao voor uitzendkrachten vanaf de eerste dag van plaatsing bij een opdrachtgever recht op hetzelfde loon als de werknemer in vaste dienst van de opdrachtgever werkzaam in dezelfde of een gelijkwaardige functie. Deze verplichting ontstaat nu pas nadat de uitzendkracht in 26 weken bij u werkzaam is geweest. Het loon waarop de uitzendkracht recht heeft (de zogenaamde ‘inlenersbeloning’) betreft: 

 • het geldende periodeloon in de schaal
 • ADV, in tijd of in geld
 • toeslagen (voor overwerk, verschoven uren etc.)
 • initiële loonsverhogingen
 • kostenvergoedingen
 • periodieken.

> meer over inlenersbeloning in de Werkpocket

voor wie geldt equal pay niet?

Equal pay geldt niet voor uitzendkrachten die vallen onder de in de cao voor uitzendkrachten benoemde doelgroepen:

 • langdurig werklozen
 • re-integratiedoelgroepen
 • werkzoekenden in het kader van de Participatiewet
 • schoolverlaters
 • uitzendkrachten zonder startkwalificatie in een opleidingstraject
 • herintreders
 • vakantiewerkers.

recht op equal pay

Het recht op equal pay maakt ook deel uit van het recht op gelijke behandeling. Als werkgever mag u geen onderscheid maken bij de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, fulltimers en parttimers, mensen met en zonder handicap of chronische ziekte en tussen werknemers met een vast en een tijdelijk contract. U moet iedereen voor hetzelfde werk hetzelfde loon betalen.

test uzelf

Wilt u uw kennis over de gelijkebehandelingswetgeving testen? Doe dan de equal pay-test. Of bekijk hier een quickscan equal pay. Heeft u vragen over equal pay? Neem dan contact met ons op.