• Arnhem
  • 32 uur
  • HBO
solliciteer via YACHT

Jeugd- en Gezinswerker (regio Arnhem voor 32 à 36 u.p.w.)


  • 05 januari 2018
  • Arnhem
  • 32 uur
  • HBO

functieomschrijving

  • 05 januari 2018
  • vacaturenummer: 9048724

Voor een gemeente in de regio Arnhem zoeken wij per direct een Jeugd- en Gezinswerker voor 32 à 36 uur per week en een periode van minimaal zes maanden. 

De Jeugd- en Gezinswerker levert een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen door het bieden van integrale ondersteuning op diverse leefgebieden. Wanneer hierbij specialistische jeugdhulp nodig is, zet de professional dit in.

De zes resultaatgebieden van deze functie zijn:
1. Behoeften signaleren met als resultaat: behoeften van de doelgroep en de samenleving gesignaleerd, zodanig dat mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden.
- Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere de (potentiele) doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers en heeft daarbijvaak een bemiddelende rol.
- Brengt de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep in kaart, betrekt contextgebonden factoren hierbij en vertaalt deze in een plan van aanpak.
- Bespreekt gesignaleerde wensen, behoeften en problemen van de doelgroep intern en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen.

2. Vraag inventariseren met als resultaat: werkelijke vraag is geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een plan kan worden opgesteld waarin wordt uitgegaan van de eigen kracht en zelfregie van het gezin en hun sociale netwerk.
- Gaat er op af en verzamelt informatie over de jeugdige, diens opvoeders en leefomgeving.
- Verkent daarmee de situatie, de (psychosociale) problematiek, de behoeften, het probleemoplossend vermogen en de motivatie van het gezin.
- Is alert op de vraag achter de vraag en gaat daarmee aan de slag.
- Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de wijze van ondersteuning, gaat daarbij uit van eigen kracht en de participatiegedachte.

3. Plan ontwikkelen met als resultaat: plan is opgesteld met het gezin zodanig dat het zijn eigen kracht en zelfregie versterkt en de eigen leefomgeving bij de oplossing van de vraag wordt betrokken.
- Denkt in 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt.
- Organiseert het plan samen met het gezin en hun leefomgeving vanuit eigen kracht en zelfregie, betrekt daarbij hun netwerk en richt zich op herstel van het gewone leven en het dagelijks functioneren.
- Gaat met het gezin na wat de balans is tussendraaglast en draagkracht.
-  Kijkt samen met het gezin en de jeugdige niet alleen naar de opvoeding maar ook naar aspecten als werk, inkomen, wonen en welzijn.
-  Helpt de jeugdige en ouders bij het formuleren van doelen voor hulp en ondersteuning en gaat na wie hen daarbij gaat helpen.
- Het uitgangspunt is licht als het kan en zwaar als het moet.
- Betrekt expertise binnen en buiten de eigen organisatie wanneer het probleem de eigen competenties te boven gaan.

4. Plan uitvoeren/realiseren met als resultaat: het plan wordt uitgevoerd zodanig dat de gestelde doelen worden bereikt. Wanneer er
wijzigingen in de situatie optreden, wordt het plan daarop aangepast.
- Voert regie op de uitvoering van het gezinsplan.
-  Versterkt het zelfvertrouwen, vergroot de eigen kracht en zelfregie van het gezin en hun netwerk.
-  Biedt ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.
-  Neemt belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen weg, heeft hierbij doorzettingsmacht naar de Raad voor Kinderbescherming.
-  Voert ondersteuning en interventies zo veel mogelijk zelf uit.
-  Draagt door zijn handelen bij aan preventie van zwaardere vormen van hulpverlening.
-  Verbindt en regelt formele en informele verbanden.
-  Draagt zorg voor de juiste ondersteuningsmix.

5. Inzet van de individuele voorziening jeugd realiseren met als resultaat: de inzet tot de jeugdhulp is gerealiseerd en de bodemeisen voor veiligheid van de jeugdige zijn gewaarborgd, zodanig dat optimaal wordt aangesloten op de behoeften van het gezin.
-  Beslist over het inzetten van individuele jeugdvoorzieningen.
- Verricht risicotaxatie en geleid door naar gedwongen kader binnen de jeugdhulp zonder dat daarvoor indicatie nodig is.
- Werkt samen met het gedwongen kader om hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het gezin.
- Treedt op bij onveiligheid en crisissituaties.
- Maakt afspraken met zorgaanbieders over de resultaten van de inzet van de zorg.
- Geeft onderbouwing van inzet van de zorgvoorziening op basis van beleidsregels en verordeningen.

6. Ondersteuning optimaliseren met als resultaat: ondersteuning geoptimaliseerd, zodanig dat de organisatie kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- Coördineert de eigen dienstverlening.
- Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
- Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op individueel en collectief niveau en doet voorstellen in een overleg.
- Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen.
- Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening. Komt met voorstellen.
- Neemt deel aan intern en multidisciplinair overleg op lokaal niveau.
- Adviseert en begeleidt collega’s bij (zeer) complexe hulpverlening.
- Biedt ondersteuning aan de manager bij kennisborging en teamontwikkeling.

Functie-eisen

De Jeugd- en Gezinswerker:
- Is een generalist, met als T-profiel Jeugd. Men heeft kennis van verschillende leefgebieden en ontwikkelingsfasen van jeugdigen.
- Heeft minimaal Hbo niveau en een relevante opleiding gevolgd als Pedagogiek, Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische hulpverlening.
- Heeft kennis en inzicht in het hulpaanbod, werkwijze en methodieken (Wrap Around Care, Signs of Safety, Motiverende gespreksvoering, etc.)
- Kan uiting geven aan de leidende principes van de organisatie.
- Heeft beroepsethische kennis: morele oordeelsvorming, normen- en waardenoriëntatie, omgaan met dilemma’s, omgaan met privacy, meldcode, handelingsverlegenheid, signalering, grenzen van het beroep.
- De Jeugd- en Gezinswerker is een reflectieve professional.
- Is 32 à 36 uur beschikbaar. 

De professional die wij zoeken heeft lef, inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen en geduld. Daarnaast is hij/ zij ondernemend, creatief, coachend en initiatiefrijk. De jeugd- en gezinswerker is optimistisch van aard en vasthoudend, heeft doorzettingsvermogen en is krachtig. Tot slot is men van nature een teamspeler en heeft daarom een sterke wil om samen te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een detacheringsopdracht met een duur van zes maanden, maar een langer durend contract bij Yacht tegen goede voorwaarden behoort tot de mogelijkheden. Mocht je geïnteresseerd zijn maar niet per direct kunnen starten, dan vragen we je bij ons te melden voor een volgende opdracht. Yacht Sociaal Domein heeft voortdurend interessante opdrachten voor Jeugdprofessionals.

Bedrijfsinformatie

Indien er sprake is van een match zullen wij jou een uitgebreider functieprofiel en informatie over desbetreffende gemeentelijke instelling verstrekken. 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Lucinda Orij via telefoonnummer 06-10971923

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.